Бюджетна децентралізація та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів України

Автори: М. Кнір, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0001-5591-2814; В. Делас, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-9570-1875, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна; Н. Будник, експерт, ORCID ID: 0000-0001-6139-5622, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК, Київ, Україна

Анотація: Узагальнено основні результати першого етапу децентралізації в Україні в період з 2014-го до 2018-го року включно. Висвітлено основні здобутки та недоліки реформи на основі аналізу дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів. Виявлено, що відповідно до фактичних показників мета щодо забезпечення фінансової автономії місцевого самоврядування може вважатись досягнутою, причому зміцнення фінансової автономії та відповідні процеси позитивно вплинули на збільшення платоспроможності бюджетів регіонів. Обґрунтовано доцільність продовження реформи та створення стратегії розвитку для об’єднаних територіальних громад (ОТГ), що надалі, імовірно, підвищить потенціал другого етапу реформи.

Ключові слова: бюджетна децентралізація; об’єднані територіальні громади; органи місцевого самоврядування; міжбюджетні трансферти; податки; реформа; місцевий бюджет.

Recei ved: 17/07/ 2020
1st Revision: 03/08/2020
Accepted: 22/10/ 2020

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/212-5/2

Список використаних джерел

1. Божкова К. Стратегія розвитку громади [Електронний ресурс] / К. Божкова // Портал Децентралізація. – 2019. – Режим доступу:
https://decentralization.gov.ua/news/10947
2. Василенко Д. Бюджетна децентралізація як спосіб реалізації бюджетної політики [Електронний ресурс] / Д. Василенко // Науковий блог. Національний університет “Острозька академія”. – 2015. – Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2015/
3. Ведель Ж. Административное право Франции / Ж. Ведель ; пер. с фр. Л. М. Энтина. – М. : Прогресс, 1973. – 512 с.
4. Возняк Г. В. Особливості міжбюджетних відносин в контексті досягнення фінансової спроможності територіальних громад
/ Г. В. Возняк // Світ фінансів. Державні і місцеві фінанси. – 2017. – № 2. С. 17–28.
5. Ганзицька Т. С. Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації / Т. С. Ганзицька // Наук. вісн. Херсонськ. нацю ун-ту. Юридичні науки. – 2017. №. 1. – С. 22–26.
6. Динаміка об’єднання територіальних громад України [Електронний ресурс] // Український центр суспільних даних. – 2018. – Режим доступу: https://socialdata.org.ua/dinamika-obiednannya-teritorialnikh-g/
7. Європейська хартія про місцеве самоврядування, ратифікована Законом України від 15 липня 1997. № 52/97–ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
8. Звіт про використання місцевими бюджетами субвенцій, отриманих з державного бюджету Станом на 01.12.2018. Державна Казначейська служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2018-12
9. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування : Звіт від 10 грудня 2019 [Електронний ресурс] // Міністерство розвитку громад та територій України. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/506/10.12.2019.pdf
10. Лютий І. Оподаткування доходів фізичних осіб та місцеві фінанси: суперечності й перспективи їх розв’язання / І. Лютий / І. Лютий, В. Іванюк // Вісн. Київ. ун-ту. Економіка. – 2018. – №1 (196). – С. 53–60. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/196-1/8
11. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи [Електронний ресурс] // Закон України від 24 грудня 2015 року. № 914-VIII. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/914-19
12. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи [Електронний ресурс] // Закон України від 28 грудня 2014 року. № 71-VIII. України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/71-19
13. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс] // Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. №333-р. України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р
14. Результати першого етапу децентралізації в Україні в період з 2014 по 2018 роки [Електрон ресурс] // Портал Децентралізація України. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/about
15. Сірик З. Проблеми кооперування інвестиційних ресурсів територіальних громад / З. Сірик // Вісн. Київ. ун-ту. Економіка. – 2018. – № 2 (197). – С. 37–43. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/197-2/6
16. Соколова О. М. Теоретичні засади фінансової децентралізації в умовах реформування системи державного управління / О. М. Соколова, А. В. Ковальчук // Вісн. НАДУ при Президентові України. Серія “Державне управління”. – 2016. – № 4. – С. 117–124.
17. Стратегія у сфері “Місцеві фінанси”. Асоціації міст України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.auc.org.ua/
18. Фінансова децентралізація в Україні. Перший етап успіхів [Електронний ресурс] // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Режим доступу: http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Buklet_finansova_decenrt_(21.03.17).pdf
19. Чеберяко О. Бюджетна політика україни у сфері видатків як базис перспективного економічного розвитку / О. Чеберяко, О. Клекота // Вісн. Київ. ун-ту. Економіка – 2019. – № 5 (206). – С. 41–47. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/206-5/6
20. Dollery E. Chalk and Cheese: A Comparative Analysis of Local Government Reform Processes in New South Wales and Victoria / E. Brian Dollery, Joseph Drew // International Journal of Public Administration. – 2017. – № 41(1). – Р. 1–12. DOI: 10.1080/01900692.2017.1298609
21. Oates Wallace E. Fiscal Federalism / Wallace E. Oates. – New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1972. – Р. 4–6.
22. Shah Anwar. Taxing choices for economic growth with social justice and environmental protection in the people’s republic of China [Electronic resource] / Anwar Shah // Public Finance and Management. – 2015. – № 15(4). – Р. 351–380. – Mode of access: https://www.researchgate.net/publication/287645974_TAXING_CHOICES_FOR_EC0NOMIC_GROWTH_WITH_SOCIAL_JUSTICE_AND_ENVIRONMENTAL_PROTECTION_IN_THE_PEOPLE’S_REPUBLIC_OF_CHINA
23. Tiebout M. Charles. A Pure Theory of Local Expenditures [Electronic resource] / Charles M. Tiebout // The Journal of Political Economy. – 195. – Vol. 64, № 5. – Р. 416–424. – Mode of access: https://fbaum.unc.edu/teaching/PLSC541_Fall08/tiebout_1956.pdf
24. Tiebout M. Charles. An Economic Theory of Fiscal Decentralization / Charles M. Tiebout // Public Finances: Needs, Sources, and Utilization. 1961 – P. 79–96.
25. Werner Jan. Fiscal Equalisation among the states in Germany. RePEc / Jan Werner [Electronic resource]. – 2008. – Mode of access:
https://www.researchgate.net/publication/5164384_Fiscal_Equalisation_am ong_the_states_in_Germany

Завантажити