Моделювання якості життя населення в Україні та країнах Європи

Автори: А. Ставицький, д-р екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0002-5645-6758; К. Молоканова, екон., ORCID ID 0000-0002-6926-7171, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Розглянуто концепцію якості життя населення та здійснено огляд її розвитку в науковій літературі. Аргументовано, чому оцінка соціально-економічного розвитку країн, а отже, і якості життя населення, не може здійснюватися лише за рівнем ВВП на душу населення, а мають ураховуватися й інші напрями, як такі, що впливають на матеріальну сферу життя населення (рівень доходу, житлові умови, частка базових витрат у загальному споживанні, нерівність розподілу доходу тощо), так і на нематеріальну (якість освіти, охорони здоров’я, екологічний стан, соціальна рівність). Зазначено напрями, що мають ураховуватися під час оцінки якості життя населення відповідно до робіт, що здійснили найбільший вплив на теоретичне вивчення концепції та її практичне застосування. Описано тенденції змін якості життя населення у країнах Європи за період із 2008 по 2019 р., зокрема розглянуто зміни найважливіших показників, які позначаються на якості життя населення. Розглянуто особливості методології побудови й застосування на практиці динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги (DSGE-моделі). На основі аналізу якості життя населення та визначення показників, що входять до кожної сфери якості життя населення, було побудовано динамічну стохастичну модель загальної рівноваги. Оцінювання побудованої моделі дало можливість визначити фактори, що здійснюють найбільший вплив на якість життя населення, оцінити рівень якості життя населення для України та країн Європи і сформулювати рекомендації реформ для підвищення рівня життя населення країни на основі сфер і показників, які показують найгірші результати. Побудована модель може бути використана для аналізу якості життя населення для інших країн за умови змін значень показників, відповідно до даних відповідних статистичних служб, та, за необхідності, розширення чи звуження системи показників, використаних для оцінки якості життя населення.

Ключові слова: якість життя населення, DSGE-модель, стратегія, реформування, Європа, Україна.

Received: 14/10/2020
1st Revision: 28/10/2020
Accepted: 23/11/2020

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/213-6/3

Список використаних джерел

1. Rokicka E. Welfare state at risk: Rising inequality in Europe / E. Rokicka [Електронний ресурс]. – 2014– С. 11–34 – Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/292383187_Welfare_state_at_ risk_Rising_inequality_in_Europe. DOI: 10.1007/978-3-319-01481-4
2. Pigou A.C. The Economics of Welfare / A.C. Pigou. – London: Macmillan, 1920.
3. Ruževičius J. Quality of Life and of Working Life: Conceptions and Research / J. Ruževičius [Електронний ресурс]. – 17th Toulon Verona International Conference – 2014. – Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/281372752_Quality_of_Life_and_ of_Working_Life_Conceptions_and_Research
4. Quality of Life: Facts and Views [Електронний ресурс] – Eurostat – 2015. – Режим доступу : https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217 494/6856423/KS-05-14-073-ENN/742aee45-4085-4dac-9e2e-9ed7e9501f23
5. Inglehart R. Culture shift in advanced industrial society. – Princeton University Press. – 1990
6. Scheuch K. E. The puzzle of “quality of life”/ W. V. D’Antonio, M. Sasaki, Y. Yonebayashi // Ecology, society and the quality of social life. – New Brunswick: Transaction Publishers ; New York: The Free Press, 1994.
7. Final report of the expert group on quality of life indicators. 2017 edition [Електронний ресурс] – Eurostat. – 2017 – Режим доступу : https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/7960327/KS-FT-17-004- EN-N.pdf
8. What Makes For A Better Life / R. Boarini, M. Comolai, C. Smithi and other [Електронний ресурс]. – OECD. – 2012 – Режим доступу : https://www.researchgate.net/profile/Romina_Boarini
9. Ковтун Н. В. Статистичне вимірювання якості життя: міжнародний досвід і практика використання в Україні / Н. В. Ковтун [Електронний ресурс] // Вісн. Київ. ун-ту. – 2014. – Режим доступу: https://cutt.ly/ vfaTBfM
10. Kosny M. Assessment of Economic Security of Households Based on a Scenario Analysis / M. Kosny, M. Piotrowska [Електронний ресурс]. – Economies. – 2019. – Режим доступу : https://www.mdpi.com/2227- 7099/7/3/85/htm. https://doi.org/10.3390/economies7030085
11. The Economic Security Index: A New Measure for Research and Policy Analysis / J. S. Hacker, G. A. Huber, A. Nichols // Review of Income and Wealth. – 2014. – Vol. 60. – S5–S32. – Режим доступу : https://doi.org/ 10.1111/roiw.12053
12. Osberg L. Measuring Economic Insecurity in Rich and Poor Nations / L. Osberg, A. Sharpe [Електронний ресурс] // Review of Income and Wealth. – Vol. 60. – S53–S76. Режим доступу: https://doi.org/10.1111/ roiw.12114
13. Ставицький А. В. Моделювання нерівності доходу країн Європейського Союзу / А. В. Ставицький, М. Б. Козуб [Електронний ресурс] // Вісн. Київ. ун-ту. – 2019. – 4(205). – Режим доступу: https://doi.org/ 10.17721/1728- 2667.2019/205-4/5
14. Ставицький А. В. Економічна безпека України: стратегія та механізми забезпечення / А. В. Ставицький. – Київ: АграрМедіа Груп. – 2018. – 464 с.
15. Kydland F. E. Time to build and aggregate fluctuations / F. E. Kydland, E. C. Prescott // Econometrica. – 1983. Vol. 50. – No. 6. – Режим доступу : https://www.fep.up.pt/docentes/pcosme/S-E-1/kP-Econ.pdf
16. Long J. B. Real Business Cycles / J. B. Long, C. I. Plosser // Journal of Political Economy. – 1983. – Vol. 91. – No. 1. – Режим доступу : https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/261128
17. Баженова О. В. Концептуальні основи моделювання впливу зовнішніх збурень за допомогою динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги / О. В. Баженова [Електронний ресурс] // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2016. – Режим доступу : http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2016_32/zb32_07.pdf
18. Dotsey M. DSGE Models and Their Use in Monetary Policy / M. Dotsey // Business Review. – 2013.
19. Development and application of DSGE models for the German economy [Електронний ресурс]. – Deutsche Bundesbank. – 2008. – Режим доступу : https://www.bundesbank.de/resource/blob/706888/3eeeccc 9aae05b7c94bdd2f6c5a53f03/mL/2008-07-dsge-models-data.pdf
20. Adolfson M. Monetary Policy Trade-offs in an Estimated Open Economy DSGE Model [Електронний ресурс] – NBER WORKING PAPER SERIES. – 2014. – Режим доступу : https://www.nber.org/papers/w14510. DOI: 10.3386/w14510
21. Medina J. P. Chilean Business Cycles Through the Lens of a Stochastic General Equilibrium Model / J. P. Medina [Електронний ресурс]. – Central Bank of Chile Working Papers. – 2007. – Режим доступу : https://ideas.repec.org/p/chb/bcchwp/457.html
22. Christiano L. J. On DSGE models / L. J. Christiano, M. S. Eichenbaum, M. Trabandt // Journal of Economic Perspectives. – 2018. – Vol. 32, No. 3 – Режим доступу : https://www.jstor.org/stable/pdf/ 26473067.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_search_SYC5462%2Ftest&refreqi d=fastly-default%3A2d17068f5c74a022771f40d62ba687c4
23. Social statistics [Електронний ресурс] – Eurostat – Режим доступу : https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di04&lang=en
24. Subjective Well-Being in the EU. Statistics [Електронний ресурс]. – Eurostat. – 2018. – Режим доступу : https://ec.europa.eu/eurostat/ statistics-explained/index.php?title=Subjective_well-being_-_statistics
25. World Bank Open Data [Електронний ресурс] – Режим доступ : https://data.worldbank.org/
26. PISA-2018 [Електронний ресурс]. – ОЕСР. – Режим доступу : https://www.oecd.org/pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf
27. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
28. Taxation Trends in the European Union [Електронний ресурс]. – Eurostat. – 2019. – Режим доступу : https://ec.europa.eu/taxation_customs/ sites/taxation/files/taxation_trends_report_2019.pdf

Завантажити