Перспективи розвитку ґендерного бюджетування в Україні

Автори: О. Чеберяко, д-р іст. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-1563-9611; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, О. Гнатюк, експерт із аудиту, ORCID ID: 0000-0002-7297-3931, ТОВ “Ернст енд Янг Аудиторські послуги”, Київ, Україна

Анотація: Визначено сутність методу ґендерно орієнтованого бюджетування як різновиду бюджетування, що орієнтований на результат; розкрито основні його характеристики, такі, як спрямованість на ґендерну рівність, аналіз впливу політик на жінок і чоловіків, розмежування доходів та видатків за статтю тощо.Проаналізовано проблему ґендерної нерівності в Україні через призму динаміки середньої заробітної плати в Україні для жінок і чоловіків протягом 2012–2020 рр., рівень зайнятості та безробіття за статевою ознакою протягом 2012–2020 рр., статеву сегрегацію професійної підготовки й обмеженість доступу жінок до певних видів професій. Досліджено теоретико-методологічні засади ґендерного бюджетування та передумови його запровадження в бюджетному процесі України. Наведено перші результати упровадження ґендерно орієнтованого бюджетування в Україні, а саме: основні нормативно-правові документи, прийняті в рамках ґендерного бюджетування, показано, в яких галузях уже складаються та приймаються паспорти бюджетних програм із урахуванням ґендерних аспектів тощо. Висвітлено приклади функціонування ґендерного бюджетування в зарубіжних країнах. Обґрунтовано необхідність проведення подальших змін у бюджетному процесі України через призму ґендерної рівності, що сприятиме підвищенню ефективності використання бюджетних коштів, забезпечить рівності між чоловіками та жінками, а також справедливому розподілу бюджетних видатків за статевою ознакою.

Ключові слова: бюджет; ґендерно орієнтоване бюджетування; бюджетний процес; ґендерна рівність.

Received: 20/10/2020
1st Revision: 03/11/2020
Accepted: 30/11/2020

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/213-6/4

Список використаних джерел

1. Голинська О. В. Ґендерно-орієнтоване бюджетування як критеріальна основа ефективності бюджетних програм / Олеся Володимирівна Голинська // Міжнар. наук. журн. “Інтернаука”. – 2018. – С. 16–21.
2. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2020. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ – Назва з екрану.
3. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі” [Електронний ресурс]. – 2019. – № 1. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0001201-19#Text – Назва з екрану.
4. Council of Europe [Електронний ресурс] // Final report of the Group of Specialists on Gender Budgeting(EG-S-GB), EG-S-GB(2004) RAPFIN; Equality Division, Directorate-General of Human Rights, Council of Europe, Strasbourg, p. 10, 2005. – Режим доступу: https://rm.coe.int/ 1680596143.
5. Коляда Т. А. Ґендерно-орієнтоване бюджетування: сутність та перспективи запровадження в Україні / Т. А. Коляда // Економічн. вісн. Серія: фінанси, облік, оподаткування [Електронний ресурс]. – 2019. – Вип. 3. – С. 80–88. doi: 10.33244/2617-5932.3.2019.80-88. – Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4122/1/2944_IR.pdf – Назва з екрану
6. Ґендерно орієнтоване бюджетування на місцевому рівні: від інтеграції принципу ґендерної рівності в бюджетний процес до ґендерно чутливих політик: посіб. для представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських активістів / О. Стрельник, Т. Іванина та ін. – К. : ООН Україна, 2020. – 109 с.
7. Gender budgeting [Електронний ресурс] // European Institute for Gender Equality. – 2020. – Режим доступу: https://eige.europa.eu/gendermainstreaming/methods-tools/gender-budgeting#2.
8. Stotsky J. Gender budgeting: fiscal context and current outcomes [Електронний ресурс] / J. Stotsky // International Monetary Fund working paper, WP/16/149, Washington DC. Elborgh-Woytek. K. et al. – 2013. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/.
9. Stotsky J. Women, work and the economy: macroeconomic gains from gender equity [Електронний ресурс] / J. Stotsky // International Monetary Fund staff discussion note, SDN/13/10. – 2013. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/.
10. Chermoshentseva N. Are they equal? How Ukraine deals with gender equality issues [Електронний ресурс] / N. Chermoshentseva // Bureau of Gender Strategies and Budgeting. – 2017. – Kyiv. – Режим доступу: http://prismua.org/en/pdf/%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0% D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1% 83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80% D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0% BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%B3/.
11. Про впровадження ґендерно орієнтованого бюджетування на місцевому рівні в Україні [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу: http://grbproject.org/wp-content/uploads/2019/04/leaflet_webUKR.pdf – Назва з екрану.
12. Кисельова О. Ґендерно орієнтоване бюджетування в Україні [Електронний ресурс] / Оксана Кисельова // ҐОБ проєкт. – 2020. – Режим доступу: http://grbproject.org/wp-content/uploads/2020/12/%D0% A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf. – Назва з екрану.
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки” [Електронний ресурс]. – 2017. – № 142. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#Text – Назва з екрану.
14. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період” [Електронний ресурс]. – 2019. – № 130. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0130201-19#Text – Назва з екрану.
15. Наказ Міністерства соціальної політики України “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання ґендерного впливу галузевих реформ” [Електронний ресурс]. – 2020. – № 257. – Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/documents/5701.html – Назва з екрану.
16. Наказ Міністерства фінансів України “Про оцінку ефективності бюджетних програм державного бюджету” [Електронний ресурс]. – 2020. – № 223. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0646-20#Text – Назва з екрану.
17. Підсумки проєкту Ґендерне бюджетування в Україні 2019 [Електронний ресурс] // ҐОБ проєкт. – 2020. – Режим доступу: http://grbproject.org/wp-content/uploads/2020/02/GOB-Results-2019-Ua.pdf. – Назва з екрану.
18. Гонюкова Л. Інституціоналізація ґендерної політики в Україні : Зб. наук. пр. НАДУ / Л. Гонюкова, Н. Богданова. Спецвипуск 2020. – С. 79–84. doi: 10.36030/2664-3618-2020-si-79-84.
19. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] // Міністерство фінансів України. – 2020. – Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/283-genderno-oriientovane_biudzhetuvannia_ na_mistsevomu_rivni – Назва з екрану.
20. Herasymova V. O. Gender responsive budgeting as a vector of development of public finances / V. O. Herasymova, S. O. Yakymenko // Вісн. Запорізьк. нац. ун-ту. Економічні науки. – 2019. – 2 (42). – С. 87–91. doi: https://doi.org/10.26661/2414-0287-2019-2-42-16
21. Gender Budgeting in G7 Countries [Електронний ресурс] // International Monetary Fund. – 2017. – Режим доступу: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/05/12/ pp041917gender-budgeting-in-g7-countries.
22. Ксело Р. Ґендерно орієнтоване бюджетування в законах про бюджет [Електронний ресурс] / Резарт Ксело // ҐОБ проєкт. – 2020. – Режим доступу: http://grbproject.org/wp-content/uploads/2020/12/%D0% A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf. – Назва з екрану.
23. Штангль Л. Ґендерно орієнтоване бюджетування в Австрії: роль рахункової палати, її аудиторського досвіду та аудиторські підходи у сфері ґендерної рівності [Електронний ресурс] / Л. Штангль, Х. Ебнер // ҐОБ проєкт. – 2020. – Режим доступу: http://grbproject.org/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%BD% D0%BE%D0%B2.pdf. – Назва з екрану.
24. Economic Benefits of Gender Equality in the European Union: Report on the empirical application of the model [Електронний ресурс] // European Institute for Gender Equality. – 2017. – Режим доступу: https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-report-empirical-application-model.
25. Gender question: Econometric answer / A. Stavytskyy, G. Kharlamova, V. Giedraitis and other // Economics and Sociology. – 2020. – 13(4). – p. 241–255. doi:10.14254/2071-789X.2020/13-4/15

Завантажити