Стандартизація та гармонізація управлінського обліку й економічного аналізу в умовах перехідної економіки

Автори: В. Швець, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0001-8403-1813; О. Михальська, канд. екон. наук, асист., ORCID ID 0000-0003-1921-6293, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Належним удосконаленням системи управлінського обліку та економічного аналізу є їхня стандартизація та гармонізація. Стандартизація та гармонізація – історична передумова реформування економіки і системи управління в Україні. До недавнього часу розвиток принципів, що лежать в основі складання фінансової звітності, здійснювався в різних напрямах, оскільки окремі групи користувачів мають різні інтереси й потреби в інформації. 

Стандартизація та гармонізація потребує регулярного моніторингу та звітів урядових фінансових структур про ефективність запровадження в Україні міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Ключові слова: гармонізація; стандартизація; економічна криза; інтеграція; облікова політика.

Received: 29/09/2020
1st Revision: 12/10/2020
Accepted: 24/11/2020

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/213-6/6

Список використаних джерел

1. Hopper T. Globalisation, accounting and developing countries / T. Hopper, P. Lassou & T. Soobaroyen // Critical Perspectives on Accounting [Електронний ресурс]. – 2017. – 43. – p. 125-148. – Режим доступу: https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.06.003.
2. Karthik Ramanna. The International Politics of IFRS Harmonization / Ramanna Karthik // Accounting Economics and Law: A Convivium [Електронний ресурс]. – 2013. – 3(2): 1–46. – Режим доступу: https://doi.org/ 10.1515/ael-2013-000
3. Prochazka David. The Unintended Consequences of Accounting Harmonization in a Transition Country: A Case Study of Management Accounting of Private Czech Companies / David Prochazka // Contemporary Economics. – 2017. – Vol. 11, no. 4. – P. 443+.
4. Verona Roberto. Accounting Practitioners’ Attitudes toward Accounting Harmonization: Adoption of IFRS for SMEs in Italy / Verona Roberto, Ghio Alessandro [Електронний ресурс] // Journal of International Accounting Research. – 2018. – 17 (2): 103–122. – Режим доступу: https://doi.org/10.2308/jiar-52278
5. Wang C. Accounting Standards Harmonization and Financial Statement Comparability: Evidence from Transnational Information Transfer. / C. Wang // Journal of Accounting Research. – 2014. – 52(4). – p. 955–992.
6. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень” від 05.10.17 р. № 2164-VІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua
7. Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні зі змінами і доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 820.від 07.11.2013 // Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://minfin.gov.ua.
8. Засадний Б. А. Облікова політика компанії в умовах застосування МСФЗ / Б. А. Засадний // Вісн. Київ. ун-ту. Економіка. – 2014. – № 10(163). – С. 17–22.
9. Михальська О. Л. Управлінський облік та аналіз виробничих витрат / О. Л. Михальська, В. Г. Швець. – К.: Видавничий дім “Кондор”, 2019. – 224 с.
10. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / за заг. ред. Л. Г. Ловінської. – K.: ДП: “Інформ.-аналіт. агенство”, 2018. – 163 с.
11. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції : моногр. / за заг. ред. Т. Г. Мельник. – K.: Кондор-Видавництво, 2017. – 226 с.
12. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХVІ Всеукр. наук. конф. – К.: ДП “Інформ.- аналіт агентство”, 2018. – 163 с.
13. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / В. Г. Швець. – 4 вид. – К.: Знання, 2015. – 572 с.
14. Глобальні принципи управлінського обліку 2015. – 23 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: principles@cgma.org.

Завантажити