РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ЗАСОБУ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автори:  Ю. Сагайдак, канд. екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0003-2100-111X, Т. Харченко, канд екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0002-4480-1585, Л. Гацька, канд. екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0003-1704-1768, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Присвячено дослідженню питань розвитку та ефективності функціонування системи екологічного менеджменту підприємства. Визначено, що сучасні системи екологічного менеджменту здатні забезпечити стійкі конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішньому ринках. Запропоновано напрями зменшення екологічного навантаження на навколишнє природне середовище шляхом екологічної модернізації діяльності підприємства. Ключові слова: навколишнє природне середовище, забруднення, екологічний менеджмент, екологічна модернізація, підприємницькі структури.

Ключові слова: навколишнє природне середовище, забруднення, екологічний менеджмент, екологічна модернізація, підприємницькі структури.

Received: 19/07/2021
1st Revision: 26/07/21
Accepted: 31/08/2021

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2021/216-3/6

Список використаних джерел

 1. Бабчинська О.І. Інструменти формування механізму екологічного менеджменту в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2020. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8250.
 2. Білявська Ю. Екологічний менеджмент підприємства. Економіка України. 2016. № 4(653). С. 104–111.
 3. Василенко Л.О., Березницька Ю.О., Жукова О.Г. Розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в умовах глобалізації економіки України. Економiка та держава. 2017. № 8. C. 62–65.
 4. Велика промислова екологізація або як здійснюють екомодернізацію підприємств у ЄС. URL: https://ecolog-ua.com/news/velykapromyslova-ekologizaciya-abo-yak-zdiysnyuyut-ekomodernizaciyupidpryyemstv-u-yes.
 5. Галушкіна Т.П., Жемба А.Й., Серницька К.В. Екологічна політика України в контексті глобальних кліматичних викликів. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2018. Вип. 4. С. 248–258.
 6. Декалюк О., Стасюк І. Впровадження екологічного менеджменту та аудиту для забезпечення екологічної безпеки підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 2. T. 1. C. 235–242.
 7. Державне агентство України з управління зоною відчуження. URL: http://dazv.gov.ua.
 8. Європейський зелений курс для України: важливі рішення і проблеми. URL: https://ecolog-ua.com/news/yevropeyskyy-zelenyy-kurs-dlyaukrayiny-vazhlyvi-rishennya-ta-problemy.
 9. Желібо Є., Гацька Л., Мурована Т. Перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7692.
 10. Кожушко Л.Ф.,Скрипчук П.М. Екологічний менеджмент. К. : ВЦ “Академія”, 2007. 432 с.
 11. Офіційний веб-портал Державної екологічної інспекції України. URL: https://www.dei.gov.ua.
 12. Офіційний сайт EMAS. URL: https://ec.europa.eu/ environment/emas/emas_registrations/statistics_graphs_en.htm.
 13. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 14. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України № 1264-XII від 25 червня 1991 р. (редакція від 01 січня 2021 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#
 15. Стандарти ISO 14000. URL: https://www.iso.org/ru/iso-14001- environmental-management.html.
 16. Тарасюк Г.М., Дударчик В.С. Теортетичні засади екологічного менеджменту як спосіб управління природоохоронною діяльністю. Вісник ЖТДУ. Серія “Економіка”. 2018. № 4(86). С. 92–95. 17. ISO Standards Development. URL: https://isotc.iso.org/livelink/ livelink?func=ll&objId=21413346&objAction=browse&viewType=1.

Завантажити