ОСОБЛИВОСТІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автори:   О. Чеберяко, д-р іст. наук, канд. екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-1563-9611,
Н. Мєдвєдкова, канд. екон. наук, доц., ORCID ID:0000-0001-6359-561X
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:  Стаття присвячена дослідженню особливостей міжбюджетних відносин, ключовим аспектам їх регулювання, інструментам міжбюджетних відносин та їх застосуванню в Україні в умовах децентралізації. У дослідженні обґрунтовується необхідність перегляду та удосконалення практики використання інструментів міжбюджетних відносин з урахуванням міжнародного досвіду, окреслені напрями підвищення ефективності використання інструментів міжбюджетних відносин з метою забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів.  

Стаття побудована наступним чином: по-перше, розкрито особливості міжбюджетних відносин; по-друге, розглянуто вплив децентралізації на стан міжбюджетних відносин; по-третє, досліджено інструменти міжбюджетних відносин з метою вирівнювання горизонтальних і вертикальних дисбалансів у бюджетах усіх рівнів. Результати дослідження дали змогу розробити напрями удосконалення міжбюджетних відносин в умовах децентралізації, що сприятиме підвищенню фінансової спроможності органів місцевого самоврядування та ефективності надання суспільних послуг.

Ключові слова: міжбюджетні відносини; державний бюджет; місцеві бюджети; фінансова децентралізація; бюджетна децентралізація; податкова децентралізація; бюджетна автономія місцевих бюджетів.

Received: 06/12/2021
1st Revision: 09/12/2021
Accepted: 30/12/2021

DOI: https:// https://doi.org/10.17721/1728-2667.2021/217-4/8

Список використаних джерел

 1.   Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua.
 2. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196: Постанова Кабінету міністрів України від
  5 квітня 2021 р. № 299. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/299-2021- %D0 %BF#Text.
 3. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України: Закон України від 17.09.2020 № 907-IX. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-20#Text.
 4. Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад: Закон
  України від 16.04.2020 № 562-IX. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-20#Text.
 5. Про утворення та ліквідацію районів: Постанова Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text.
 6.  Канєва Т., Дрепін А. Міжбюджетні відносини в умовах децентралізації влади. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 3. С. 50-65.
 7. Сірик З. О. Особливості вдосконалення міжбюджетних відносин в умовах децентралізації влади. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 2(142). С. 46-54. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-7.
 8. Польова О. Л., Мироненко М. Ю. Міжбюджетні відносини в контексті реформування регіональної політики держави. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 5–10.
 9. Васильчак С.В. Ризики при формуванні міжбюджетних відносин в умовах децентралізації / С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк, О.В. Фурсіна //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2017. Вип. 2. С. 133-142.
 10. Круглякова В. В., Вацяк Д. І., Олійник А. В. Вплив міжбюджетних трансфертів на фінансове вирівнювання територій. Ефективна
  економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7786. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.70.
 11. Ткачик Ф. П. Архітектоніка міжбюджетних трансфертів та їх вплив на фінансову самостійність регіонів. Економіка та держава. 2021.
  № 8. С. 85–90. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.85.
 12. Кужелєв М. О., Нечипоренко А. В. Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку: практика використання в Україні:
  монографія / М. О. Кужелєв, А. В. Нечипоренко. Київ: “Центр учбової літератури”, 2019. 224 с.
 13. Костирко Л.А., Велентейчик Н.Ю. Механізм регулювання міжбюджетних відносин в Україні: пріоритети, інструменти, перспективи:
  монографія / Л.А. Костирко, Н.Ю. Велентейчик. – Сєвєродонецьк: видво СНУ ім. В.Даля, 2016. 280 с.
 14. Луніна І.О., Бондарук Т. Г. Публічні фінанси та міжбюджетні відносини: навч. посіб. Київ: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2019. 304с.
 15. Чеберяко О. В. Міжбюджетні відносини в умовах державного
  унітаризму України. К.: Світогляд, 2004. 190 с.
 16. Чеберяко О., Куліш М. Необхідність та результативність проведення фінансової децентралізації / Світ фінансів. 2018. № 1(54).
  С.35-44.~82 ~ В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817
 17. Беспалов М. О. Міжбюджетні відносини в Україні в умовах децентралізації. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 21-22. С. 97–
  100. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.97.
 18. Як виконувалися місцеві бюджети у 2020 році – експертний аналіз. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13249.
 19. Звідки і скільки: гроші місцевих бюджетів України. URL: https://centreua.org/mistsevi-byudzhety/zvidki-i-skilki-groshi-miscevihbyudzhetiv-ukrayini/
 20. Мєдвєдкова Н.С. Ключові аспекти регулювання міжбюджетних відносин в Україні / Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму / за заг. ред. проф. А. І. Ігнатюк: Київ, 2021. Дослідницька секція “Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України”. 119 с.
 21. OECD 2020. Fiscal Decentralisation Database. URL: https://www.oecd.org/ctp/federalism/ fiscaldecentralisationdatabase.htm.
 22. Чеберяко О.В., Рябоконь О.О. Місцеві бюджети в умовах сучасної децетралізації: Україна і зарубіжний досвід. Вісник Київського
  національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2016. № 4(181). С. 24 – 29. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/181-4/4.
 23. Чеберяко О.В., Лозова Г.М. Децентралізація місцевих фінансів України в умовах глобалізації / Стратегічні пріоритети соціальноекономічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: матеріали конференції (м. Одесса, 28-29 вересня 2019 р.) – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. С. 269–274.

Завантажити