МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В СУСПІЛЬСТВІ: СОЦІЄТАЛЬНИЙ ПІДХІД К. ПОЛАНЬЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА РИНКОВОМУ ФУНДАМЕНТАЛІЗМУ

Автор:   І. Назаров, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-5118-8416
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:  У статті на основі творів відомого американського та канадського економіста, одного з засновників економічної антропології, Карла Поланьї (1886–1964) розглядаються два концептуальних підходи до визначення місця економіки в суспільстві – соцієтальний, для якого характерним є бачення економіки як невід’ємної складової соціуму, органічно “вплетеної” в його поліструктурну цілісність мережами соціальних зв’язків, в тому числі й неекономічного характеру та економістичний, який передбачає відділення економічної сфери від решти соціальних зв’язків, перетворенні її в своєрідне соціальне “гетто”, “царство голоду та вигоди”.

Аналізується центральна для економіко-соціологічної концепції К. Поланьї ідея “вбудованості” економіки в суспільство як у більш складну та поліструктурну систему, що надає економічним процесам різну для окремих соціумів інституціональну оформленість. У результаті дослідження встановлено, що у своєму аналізі проблеми К. Поланьї відштовхується від субстантивного визначення економіки як процесу взаємодії людини з природою та соціальним оточенням з метою забезпечення засобів для задоволення потреб.

Ключові слова: економістичний підхід, соцієтальний підхід, інституціональна оформленість, ринок факторів виробництва.

Received: 08/12/2021
1st Revision: 15/12/2021
Accepted: 25/12/2021

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2021/217-4/6

Список використаних джерел

1. Малюк, А. Экономико-социологическая концепция К. Поланьи как теоретико-методологическая основа социально-критического исследования неолиберальной глобализации / А. Малюк // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2011. – № 2. – С. 107-126.
2. Stanfield, J.R. The Economic Thought of Karl Polanyi: Lives and Livelihood / J.R. Stanfield. – New York: St. Martin’s Press, 1986. – 162 p.
ЕКОНОМІКА. 4(217)/2021 ~ 67 ~ ISSN 1728-2667
3. Baum, G. Karl Polanyi on Ethics and Economics / G. Baum. – Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 1996. – 94 p.
4. Block, F., Somers, M. The Power of Market Fundamentalism: Karl Polanyi’s Critique / F. Block, M. Somers. – Cambridge: Harvard, 2014. – 310 p.
5. Зайцев, Ю. Субстантивістська школа, або політична економія Карла Поланьї, та її місце у пізнанні природи сучасних чинників економічного розвитку / Ю. Зайцев // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 4. – С. 3-12.
6. Soros, G. The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered/G. Soros. – New York: Public Affairs. 1998. – 241 p.
7. Поланьи, К. Экономика как институционально оформленный процесс / Пер. с англ. М.С. Добряковой / К. Поланьи / Поланьи К. Избранные работы. – Москва: Издательский дом “Территория будущего”, 2010. – С. 47-64.
8. Поланьи, К. Взгляды на место экономической системы в обществе: от Шарля Монтескье до Макса Вебера / Пер. с англ. Н.А. Розинской
/ К. Поланьи / Поланьи К. Избранные работы. – Москва: Издательский дом “Территория будущего”, 2010. С. 153-168.
9. Поланьи, К. Наша устаревшая рыночная психология / Пер. с англ. М.А. Юсима / К. Поланьи / Поланьи К. Избранные работы. – Москва: Издательский дом “Территория будущего”, 2010. С. 31-46.
10. Поланьи, К. О вере в экономический детерминизм / Пер. с англ. Т. Шанина / К. Поланьи / Поланьи К. Избранные работы. – Москва:
Издательский дом “Территория будущего”, 2010. С. 22-30.
11. Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени / Пер. с англ. А.А. Васильева, С.Е. Федорова и А.П. Шурбелева. Под общей редакцией С.Е. Федорова / К. Поланьи. – С.-Петербург: Алетейя, 2002. – 320 с.
12. Назаров И. Основы христианской философии хозяйства / И. Назаров. – Рига: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. – 135 с.

 

Завантажити