ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ КУЛЬТУРОЮ ПРАЦІ ТА ПОВЕДІНКОЮ НА РОБОТІ: КРОС-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Автори:    І. Запухляк, д-р екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-1218-0251
Івано-Франківський національний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна,
Т. Онисенко, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0003-2176-4168
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
В. Сабадош, менеджер, Івано-Франківськ, Україна

Анотація:   Стаття присвячена вивченню системи впливу особистісних аспектів розвитку людини, пов’язаних із етнічністю, національною культурою, звичаями, традиціями тощо, на поведінку в однорідному середовищі. Визначено, що культура праці – це, переважно, морально-психологічні поняття людини, а поведінка на роботі – це ставлення людини до колег, роботи та до самої себе в робочому середовищі.

Висвітлено механізми формування кроскультурної взаємодії всіх учасників управлінського процесу та розкривається роль індивідуальних характеристик людини в процесі господарської діяльності. Доведено, що культура праці безпосередньо впливає на поведінку працівника, на його особисті якості, як людини, та на очікування особистості, які є пов’язаними з робочим середовищем та національною культурою. Охарактеризована необхідність впровадження заходів формування успішної організаційної культури вдіяльність суб’єктів господарювання.

Ключові слова: крос-культурна комунікація, організація праці, управління, культура праці.

Received: 10/12/2021
1st Revision: 15/12/2021
Accepted: 24/12/2021

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2021/217-4/4

Список використаних джерел

1. Adler N. International Dimension of Organizational Behaviour / N. Adler. – Boston: PWS-Kent, 1991.
2. HofstedeG., Hofstede G.J., Minkov M. (2010). Cultures and Organizations. SOFTWARE OFTHE MIND Intercultural Cooperation and Its
Importance for Survival. Geert Hofstede BV.561 р. URL: https://eedu.nbu.bg/pluginfile.php/900222/mod_resource/content/1/G.Hofstede_G.J.Hofstede_M.Minkov %20- %20Cultures %20and %20Organizations %20- %20Software%20of %20the %20Mind %203rd_edition %202010.pdf
3. HR Glossary. Work Behaviour. https://www.peoplehum.com/glossary/work-behaviour
4. Indeed Editorial Team. 12 Types of Workplace Behaviors. May 6, 2021. https://www.indeed.com/career-advice/career-development/types-of-behavior
5. Karin Instone. Counterproductive Work Behaviour. https://cdn.auckland.ac.nz/assets/psych/about/our-people/documents/Karin %
20Instone %20- %20Counterproductive %20Work %20Behaviour %20- %20White %20Paper.pdf
6. Leading Innovative Work-Behavior in Times of COVID-19: Relationship Between Leadership Style, Innovative Work-Behavior, WorkRelated Flow, and IT-Enabled Presence Awareness During the First and Second Wave of the COVID-19 Pandemic. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.717345/full
7. Principles of management. Work behaviors. https://courses.lumenlearning.com/principlesmanagement/chapter/2-6-workbehaviors/
8. The Relationship between Work Culture and Work Behaviours: a Cross-Cultural Study https://www.researchgate.net/publication/345977561_
The_Relationship_between_Work_Culture_and_Work_Behaviours_a_CrossCultural_Study
9. Tytarenko V., Savenko I. Work culture as a component of future labour teachers’ culture. Ukrainian professional education. №1. 2017.
http://upepnpu.pnpu.edu.ua/article/view/201322
10. Workplace behaviours affecting health and safety. https://www.commerce.wa.gov.au/worksafe/workplace-behaviours-affectinghealth-and-safety
11. Ареф’єва О. В. Крос-культурний менеджмент як детермінанта формування конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник
Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 20, частина 1. 2018.
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_1_2018ua/6.pdf
12. Байша К.М. Формування навичок крос-культурної комунікації в студентів технічних та природничих спеціальностей. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 62, Т. 2. 2019. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/62/part_2/6.pdf
13. Енциклопедія сучасної України. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=51468
14. Літіченко О. Теоретичні аспекти виховання культури праці в дітей дошкільного віку. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 28,
том 2, 2020. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32024/1/O_Litichenko_TAVKPVDDV_2020.pdf
15. Тодорова Н.Ю. Кроскультурний менеджмент : навчальний посібник. Донецьк : ДонНТУ, 2008. 330 с.

 

Завантажити