ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автори: О. Деркач, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 000-0002-0522-6389,
Н. Циганкова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Укрїна

Анотація:   У статті проаналізовано підходи до визначення поняття “продуктова інновація” та представлено власне тлумачення. Авторами визначено, що продуктова інновація являє собою кінцевий етап розробки нових або удосконаленних продуктів, які задовольнятимуть потреби користувачів. Представлено особливості розвитку ІТ-сфери на національному та зарубіжному ринках.

Продемонстровано доцільність застосування продуктової інновації у ІТ-сфері, що є фактором підвищення конкурентоспроможності підприємства. Зокрема, продуктові інновації в ІТ-галузі та онлайнзастосунки використовуються компаніями з метою спрощення функціоналу робіт співробітників, заощадження часу та підвищення конкурентоспроможності на ринку. Доведено, що розкриваючи трансформацію онлайн-ресурсу в інноваційний ІТ-продукт, як результат можливості збільшення доходу підприємства, було виявлено механізм, який сприяє покращенню можливостей персоналу компаній–партнерів забезпечувати якість обслуговування клієнтів у точках продажу та збільшенню обсягів збуту дистанційно.

Ключові слова: продуктова інновація; ІТ-сфера; конкурентоспроможність підприємства; навчання персоналу; непряма мотивація.

Received: 08/12/2021
1st Revision: 15/12/2021
Accepted: 21/12/2021

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2021/217-4/3

Список використаних джерел

1. Яворський А. IT-галузь 2021: що відбувається в Україні та світі. 14.07.2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ua.interfax.com.ua/news/blog/755659.html (дата звернення: 29.11.2021).
2. Авдеева И. А. Управление реализацией инновационных проектов. Журнал. Социально-экономические явления и процессы. 2012. С. 2.
3. Гончаренко Л.П. Менеджмент Инвестиций И Инноваций / Л.П. Гончаренко. М.: КНОРУС, 2013. С. 138-139.
4. Никитин И. В. Понятие, виды продуктовых инноваций и методы оценки эффективности их внедрения предприятиями. Журнал.
Социально-экономические явления и процессы. 2011. С. 217.
5. Лобанов Е.В., Марков А.М. Инновационная деятельность компаний в сфере информационных технологий. Ползуновский Альманах
№3, 2009 Том 2. С. 201-202.
6. Zhylinska O., Sitnicki M., Vikulova A. Systematic assessment of the innovative potential of a research university. Baltic Journal of Economic
Studies. 2019. N 5 (2). P. 38-44. DOI: 10.30525/2256-0742/2019-5-2-38-44.
7. Антощенкова В.В. Конкурентоспроможність як основа ефективної національної економіки. Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва
ім. П. Василенка. Харків : ХНТУСГ, 2019. Вип. 200: Екон. науки. С. 84-95.
8. Полякова Ю.В. Інноваційні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів України в процесі євроінтеграції: дисертація д-ра
екон. наук за спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / ДУ “Інститут регіональних досліджень ім.М.І. Долішнього НАН України”. Львів, 2019.
9. Брич В. Я., Снігур Х. А. Роль інновацій у підвищенні конкурентоспроможності підприємства: гносеологічні позиції. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://econ.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/39/2018/03/Visnuk_12_R-2.pdf#page=16
10. Грабовська І. В. Роль інновацій в забезпеченні конкурентоспроможності та сталого розвитку промислових підприємств. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8139/1/1.pdf. DOI: 10.31891/2307-5740-2019-272-4-1-12-17
11. Цюцюпа С. В. Вплив конкуренції на інноваційну діяльність підприємства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/167/229. DOI: 10.31732/2663-2209-2019-53-221-229.
12. Машталер О. В. Стан інновацій в Україні та їх вплив на позиції конкурентоспроможності в глобальній економіці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2020/15.pdf. DOI: 10.32702/2306 6814.2020.24.96
13. Porumboiu D. Product Innovation. What is it and how to do it right. June 16, 2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.viima.com/blog/product-innovation (дата звернення: 23.11.2021).
14. Kamburow T., Reid A., Simmonds P. Evaluation of Innovation Activities Guidance on methods and practices. June 2012. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/innovation_activities/inno_activities_guidance_
en.pdf (дата звернення: 23.11.2021).
15. Про інноваційну діяльність: Закон України № 40-IV від 04.07.2002 р. Дата оновлення: 05.12.2012. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 22.11.2021).
16. Держстат України. 25.07.2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/ind_met.html (дата звернення: (03.12.2021).
17. Дудар Т. Г., Мельниченко В. В. Інноваційний менеджмент. Навч. посіб. Тернопіль. Економічна думка, 2008. 250 с.
18. Козловский В.А. Производственный менеджмент. Учебник. Издание 2-е. 2004. с. 67.
19. The World Bank. 2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://data.worldbank.org (дата звернення 03.12.2021).
20. Tadviser. Тенденции мирового ИТ-рынка. 03.11.2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tadviser.ru/index.php/
Статья:Тенденции_мирового_ИТ-рынка (дата звернення: 01.12.2021).
21. Mordo intelligence. It Services Market – Growth, Trends, Covid-19 Impact, And Forecasts (2021 – 2026). [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/it-services-market (дата звернення: 24.11.2021).
22. Global innovation index. 2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf (дата звернення: 28.11.2021).
23. The World Economic Forum. 2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.weforum.org (дата звернення: 30.12.2021).
24. DTE ресурс. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.pmiopen.com (дата звернення: 20.11.2021).
25. Сайт компанії Philip Morris Ukraine. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/about-us (дата
звернення: 25.11.2021).

Завантажити