СТАЛІ ІНВЕСТИЦІЇ: СВІТОВА ПРАКТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор: О. Булкот, канд. екон. наук, доц., ORCID ІD 0000-0002-6311-1459,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Annotation: Досліджено основи і тенденції розвитку сталого інвестування у світовій економіці та механізмам його впровадження в Україні. З’ясовано, що стійке інвестування – це інвестиційний підхід, який ураховує екологічні, соціальні й управлінські фактори (ESG) під час
вибору інвестиційної стратегії та моделі управління інвестиціями. Проведено порівняння відповідальних і стійких інвестицій. Дове-
дено, що стійке інвестування набагато ширше, ніж відповідальне, й охоплює не тільки стратегії ESG компаній, але й також упро-
вадження та дотримання деяких (або всіх) принципів сталого розвитку ООН у їхній діяльності. Узагальнено основні стратегії сталого
інвестування. Доведено появу нової парадигми розвитку та взаємозв’язків у національних інвестиційних екосистемах через формування
нових факторів інвестиційного середовища, а також інших моделей взаємодії та регулятивних принципів. Зроблено висновки щодо
наявної практики впровадження стратегій сталого інвестування в Україні. Зазначено, що інститут соціальної корпоративної
відповідальності, упровадження принципів сталого розвитку в діяльність суб’єктів господарювання усіх рівнів, розроблення та впро-
вадження стратегій сталого інвестування в нашій країні нині перебувають на стадії становлення. Також розроблено пропозиції щодо
успішного розвитку української інвестиційної екосистеми в умовах післявоєнного відновлення.

Ключові слова: відповідальне інвестування, стійкі інвестиції, стратегія сталого інвестування, стратегія ESG, ESG фінансова екосистема, інвестиційна екосистема.

Received: 24/04/2022
1st Revision: 10/05/2022
Accepted: 27/05/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/218-1/1

Список використаних джерел

1. Global Sustainable Investment Alliance. (2021). Global Sustainable Investment Review 2020. Retrieved from http://www.gsi-alliance.org/wpcontent/uploads/2021/08/GSIR-20201.pdf (Accessed 12.04.2022)
2. Principles for Responsible Investment. (2016). From Principles to Performance: an Independent Evaluation of the PRI’s Achievements and
Challenges at Ten Years. Retrieved from https://10.unpri.org/wp-content/uploads/2016/04/PRI-final-report_-single-pages.pdf (Accessed 17.04.2022)
3. United Nations. (2017). United Nations Sustainable Development Goals. Retrieved from: http://bit.ly/2MHMMEY (Accessed 17.03.2022)
4. United Nations. (1992). AGENDA 21. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf(Accessed 18.03.2022)
5. United Nations. (2015). Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution. Retrieved from
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication (Accessed 18.03.2022)
6. Boffo, R., and Patalano, R. (2020). ESG Investing: Practices, Progress and Challenges. OECD Paris. Retrieved from www.oecd.org/finance/
ESG-Investing-Practices-Progress-and-Challenges.pdf (Accessed 22.03.2022)
7. Bloomberg. (2019). How to integrate ESG data into investment portfolios. Retrieved from https://www.bloomberg.com/professional/blog/integrateesg-data-investment-portfolios/?mpam-page=21177 (Accessed 22.03.2022)
8. United Nations. Sustainable Stock Exchanges. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=21312 (Accessed
10.03.2022)
9. Sustainable Stock Initiative. (2018). Report on Progress: a Paper Prepared for the Sustainable Stock Exchanges 2018 Global Dialogue. Retrieved
from https://sseinitiative.org/wp-content/uploads/2018/10/SSE_On_Progress_Report_FINAL.pdf (Accessed 05.04.2022)
10. The World Federation of Stock Exchanges. (2018). WFE Sustainability Principles. Retrieved from https://www.world-exchanges.org/storage/
app/media/research/Studies_Reports/2018/WFE %20Sustainability %20Principles %20October %202018.pdf (Accessed 17.04.2022)
11. United Nations. The Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative. Retrieved from https://www.unpri.org/sustainable-markets/sustainable-stockexchanges (Accessed 17.04.2022)
12. Sustainable Stock Initiative. (2020). 10 Years of Impact and Progress. Sustainable Stock Exchanges 2009-2019. Retrieved from
https://sseinitiative.org/wp-content/uploads/2019/09/SSE-10-year-impactreport.pdf (Accessed 20.04.2022)
13. Principles for Responsible Investment. (2018). PRI Reporting Framework. Main definitions. Retrieved from https://www.unpri.org/Uploads/
x/l/q/maindefinitionstoprireportingframework_971173.pdf (Accessed 27.03.2022)
14. Principles for Responsible Investment. (2019). What is responsible investment? An introduction to responsible investment. Retrieved from
https://www.unpri.org/download?ac=10223 (Accessed 27.03.2022)
15. Principles for responsible investment. (2019). An investor initiative in partnership with UNEP finance initiative and the UN global compact.
Retrieved from https://www.unpri.org/download?ac=6303 (Accessed 27.03.2022)
16. Principles for responsible investment. (2019). Annual Report. 2018. Retrieved from https://www.unpri.org/Uploads/g/f/c/priannualreport_605237.pdf (Accessed 27.03.2022)
17. National Advisory Board of Germany. (2015). Social Impact Investing: Financing Social Change. Final report: 2014 Retrieved from http://aei.pitt.edu/74213/1/Final_Report_NAB_Germany.pdf (Accessed 12.04.2022)
18. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. (2018). Sustainable Development Goals: Ukraine. 2017 National Baseline Report.
Retrieved from file:///C:/Users/ %D0 %9E %D0 %BA %D1 %81 %D0 %B0 %D0 %BD %D0 %B0/Downloads/SDGs_NationalReportEN_Web %20(1).pdf (Accessed 12.04.2022)
19. Sustainable Development Goals: Ukraine. Voluntary National Review 2020. Retrieved from https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-
10/1_VNR-SDG-EN_02_20200612.pdf (Accessed 27.04.2022)
20. Engaged Investor (2015). SRI and ESG – Is there a difference? Retrieved from http://bit.ly/SRI_and_ESG_Is_There_a_Difference (Accessed
07.03.2022)
21. Global Sustainable Investment Alliance. (2013). Global Sustainable Investment Review 2012. Retrieved from http://gsiareview2012.gsi-alliance.org/pubData/source/Global %20Sustainable %20Investement %20Alliance.pdf (Accessed 07.04.2022)
22. Principles for responsible investment. Policy, Structure and Process: An Introduction to Responsible Investment. Retrieved from
https://www.unpri.org/download?ac=10224 (Accessed 24.03.2022)
23. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/722/2019#Text (Accessed 12.04.2022)
24. Внесок українського бізнесу в реалізацію Україною Цілей сталого розвитку 2016-2020 рр. Retrieved from https://csr-ukraine.org/wpcontent/
uploads/2020/12/Vpliv-biznesu-na-CSR.pdf (Accessed 12.04.2022)
25. Bernow, S., Klempner, B., and Magnin, C. (2017). From ‘why’ to ‘why not’: Sustainable investing as the new normal Private Equity & Principal Investors Practice. McKinsey & Company. Retrieved from https://mck.co/3GRveU4 (Accessed 12.04.2022)
26. Principles for responsible investment. (2018). Impact Investing Market Map Retrieved from https://www.unpri.org/download?ac=5426 (Accessed
12.04.2022)

Завантажити