ІНВЕСТИЦІЙНА ЕКОСИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ – ГЕНЕЗИС ТА КАТЕГОРИЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ

Автор:  О. Булкот, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-6311-1459
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Визначено сутність поняття “інвестиційна екосистема”. Проведено комплексний контент-аналіз понять “система”, “екосистема”, “підприємницька екосистема”, на основі якого виявлено й узагальнено спільні характеристики, що дозволило зробити висновок про доцільність застосування концепції природничих екосистем для аналізу процесів інвестування в національній економіці. Визначено такі складові аналізу категоріально-понятійного апарату, як інвестиційний потенціал, інвестиційна привабливість, інвестиційне середовище, інвестиційний кластер, інвестиційна екосистема. На основі вивчення наявних підходів узагальнено трактування категорії “інвестиційне середовище країни”, на основі синтезу теоретичних концепцій та їх екстраполяції на механізми реалізації інвестиційної діяльності запропоновано категорію “інвестиційна екосистема”.

Ключові слова: інвестиційна екосистема, інвестиційне середовище, інвестиційний потенціал, інвестиційна привабливість, інвестиційний кластер.

Received: 15/06/2022
1st Revision: 30/06/2022
Accepted: 07/07/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/219-2/1

Список використаних джерел
1. Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Введение в системный анализ. Москва : Высшая шк., 1989.
2. Словник іншомовних слів / Уклад. С.М. Морозов, Л.М. Шкаралупа. Київ Наук. думка, 2000. 680 с. (Словники України).
3. Фон Берталанфи Л. Общая теория систем: критический обзор / Сборник переводов исследования по общей теории систем. Москва : Прогресс, 1969.
4. Von Bertalanffy L. General System Theory – а Critical Review ; пер. Н.С. Юдіної // General Systems, 1962. Vol. VII. – Р. 1–20.
5. Tansley A.G. The use and abuse of vegetational concepts and terms // Ecology, 1935. № 3.
6. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. Київ : Знання, 2006.
7. Odum E. P. Fundamentals of Ecology. Philadelphia : Saunders, 1953. 384 р.
8. Екологія : підручник / С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. Київ : КНЕУ, 2005.
9. Олійник Я.Б., Шищенко П.Г., Гавриленко О.П. Основи екології : підручник. Київ : Знання, 2012.
10. Valdez J. The Entrepreneurial Ecosystem: Toward a Theory of New Business Formation. San Antonio : University of Texas, 1988.
11. Rothschild M. Bionomics: Economy as Ecosystem, 1995. 448 р.
12. James F Moore. Predators and prey: a new ecology of competition // Harvard Business Rev., 1993. Vol. 71(3).
13. James F Moore. Business ecosystems and the view from the firm // The Antitrust Bulletin, 2006. Vol. 51(1).
14. Нечитайло У.П. Інвестиційний потенціал та економічний клімат: особливості формування та співвідношення // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту.
Сер. Економіка, 2011. № 2.
15. Кучерук Г.Ю., Вовк О.М. Економічне обґрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємства // Економіка. Фінанси. Право, 2008. № 5.
16. Шевередіна О.В. Розвиток інвестиційного потенціалу України: правовий аспект. Право і суспільство: господарське право і господарський процес, 2014. № 1.2. С. 76–80. URL: http:/ /nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_1.2_20 (дата звернення 28.05.2022 р.).
17. Луців Б.Л., Стечишин Т.Б. Інвестиційний потенціал банківської системи України // Фінанси України, 2009. № 9.
18. Інвестиційний потенціал України в умовах фінансово-економічної кризи / З.І. Кобеля, Н.Я. Кутаренко, К.І. Рудько, А.М. Бабчук // Інвестиції: практика та досвід, 2017. № 22.
19. Національна економіка / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, Т.Л. Желюк, Т.М. Попович. Київ : Знання, 2011.
20. Іванов С.В. Методологічні підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр., 2004. Вип. 95.
21. Мацибора Т.В. Проблеми визначення та оцінки інвестиційного потенціалу регіону // Економіка АПК, 2008. № 9.
22. Петкова Л., Проскурін В. Муніципальні інвестиції та кредити. Київ, 2006.
23. Страховий та інвестиційний менеджмент / В.Г. Федоренко, В.Б. Захожай, В.Г. Чувардинський та ін. Київ : МАУП, 2002.
24. Брюховецка Н.Ю., Хасанова О.В..Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик // Економіка промисловості, 2009. № 44.
25. Atrakcyjnosc inwestycyjna wojewodztw i podregionow Polski / A. Borowicz, M. Kostyra, M. Dzierzanowski et al., 2016. Gdansk : Instytut
Badan nad Gospodarka Rynkowa.
26. Інвестиційний клімат в Україні / П. Гайдуцький, Ю. Каракай, В. Грамотнєв та ін. Київ : Нора-друк, 2022.
27. Тарабукіна О.М. Інвестиційна привабливість території як мотивуючий фактор інвестиційної діяльності // Інвестиції: практика та досвід,
2010. № 12.
28. What are investment climate and governance? EBRD. URL: https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics/investment-climategovernance.
html (дата звернення 01.06.2022).
29. Булкот О.В. Методика аналізу міжнародної привабливості інвестиційного середовища країни // Причорноморські економічні студії, 2020. Вип. 54.
30. The Investment Climate. Issue Brief Series, July 2016. World Bank Group. URL: https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2016/01/The-
Investment-Climate_IFC-World-Bank-Group_IATF-Issue-Brief.pdf (дата звернення 21.05.2022).
31. Best-Practice Guide for a Positive Business and Investment Climate, 2006. OSCE. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/c/f/19768.pdf (дата
звернення 12.05.2022).
32. Крамаренко К.М. Формування інвестиційного клімату України в сучасних умовах // Глобальні та національні проблеми економіки, 2015.
Вип. 8. URL: http://global-national.in.ua/archive/8-2015/38.pdf (дата звернення 02.06.2022).
33. Крупка І.М. Формування макроекономічного інвестиційного середовища в Україні // Фінанси України, 2004. № 4.
34. Портер М. Конкуренция. Москва : Вильямс, 2005.
35. Michael E. Porter. Russian Competitiveness: Where Do We Stand? 2003. Retrieved from : https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/CAON_Russia_2003_Harvard_Symposium_11-13-03_CK_db483f56-69d6-41ae-8670-2d165312ee66.pdf (accessed 12.03.2022).
36. Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3-х т. Москва : Наука, 1993.
37. Ринейська Л.С. Кластери у сучасній глобальній економіці // Ефективна економіка, 2016. № 5. URL: http: www.economy.nayka.com.ua (дата звернення 01.06.2022).
38. Впровадження кластерної моделі розвитку для реалізації інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств / В.В. Благой, А.В. Гніденко, В.В. Блага, І.О. Хорошилова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 2019. № 23. URL: http://ppb.khadi.kharkov.ua/ article/view/185739 (дата звернення 05.06.2022).

завантажити