СТАЛЕ МІЖНАРОДНЕ ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Автор:  І. Шморгун, асп., ORCID ID: 0000-0003-0371-3607
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Проаналізовано визначення поняття “стале міжнародне портфельне інвестування” та виокремлено основні особливості та відмінності від класичного міжнародного портфельного інвестування. З’ясовано, що в працях та дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних авторів практично відсутнє поняття “стале міжнародне портфельне інвестування”. Розглянуто та проаналізовано окремо формулювання категорій “стале інвестування” та “міжнародні портфельні інвестиції”, у результаті чого розроблена авторська категорія поняття “стале міжнародне портфельне інвестування” – процес вкладення коштів суб’єктами інвестиційного ринку шляхом придбання іноземних цінних паперів емітентів, що ведуть підприємницьку діяльність із дотриманням екологічних, соціальних і корпоративних норм або зелених цінних паперів із пріоритетною метою максимізації прибутку. Проведено порівняльну характеристику класичного та сталого міжнародного портфельного інвестування за такими ознаками, як сутність, термін та кінцева мета. Визначено особливості сталого міжнародного портфельного інвестування: вкладення коштів у іноземні фінансові інструменти (переважним чином акції та облігації) з урахуванням екологічних, соціальних і корпоративних критеріїв компаній або держав; першочерговою метою є максимізація прибутків; урахування специфічних видів ризику (екологічних, соціальних і корпоративних).

Ключові слова: стале міжнародне портфельне інвестування, стале інвестування, міжнародні портфельні інвестиції, зелені цінні папери, сталий розвиток.

Received: 18/08/2022
1st Revision: 25/08/2022
Accepted: 22/09/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/220-3/7

Список використаних джерел

1. Леус Д. В. Теоретико-методичні засади відповідального портфельного інвестування як інструменту фінансового забезпечення сталого
розвитку економіки: Застосування практичного інструментарію відповідального портфельного інвестування на макро-, мезо- та мікрорівні в Україні:
звіт пр НДР (остаточний). Суми. 2018. С. 76.
2. Ломачинська І. А. Фінансування та інвестування в контексті сталого розвитку. 2021. С. 119-122
3. Воронцова А. С., Єльнікова Ю. В., Рудиченко А. Г. Структурнофункціональний підхід до ідентифікації відповідального інвестування. Вісник СумДУ. Серія “Економіка”, 2021. № 1. С. 36–42.
4. Шкура І. С. Соціально відповідальні інвестиції у зарубіжній практиці застосування. Нобелівський вісник. 20171. № (10). С. 91–100.
5. Sustainable Investing and Investment Management. CFA Institute.
URL: https://www.cfainstitute.org/en/research/esg-investing/sustainable-investing
6. Рогач О. І., Дзюба П. В. Міжнародні портфельні інвестиції : підручник. Київ : ВПЦ “Київський університет”. 2016. С. 950
7. Козак Ю. Г. Логвінова Н. С., Ковалевський В. В. Міжнародна економіка : навчальний посібник. Вид. 2-ге перероб. та доп. Київ : Центр навчальної літератури. 2008. С. 1467.
8. Міценко І. М., Решитько Т. В. Міжнародна макроекономіка: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 292
“Міжнародні економічні відносини”. Кропивницький : ЦНТУ. 2017. С. 36.
9. Бондар Ю. А. Залевський А. В. Міжнародні економічні відносини: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. Кіровоград : КЛА НАУ. 2014. С. 147.
10. Camilleri М. А. Socially Responsible and Sustainable Investing. 2017. URL: https://www.researchgate.net/publication/314099816_Socially_
Responsible_and_Sustainable_Investing
11. Abdelsalam А., Barake S., Sustainable A. E. Investment and ESG Performance. 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/
342703817_Sustainable_Investment_and_ESG_Performance
12. Principles of Responsible Investment. What is responsible investment? PRI. URL: https://www.unpri.org/an-introduction-to-responsibleinvestment/what-is-responsible-investment/4780.article
13. Katelouzou D. Micheler Е. Investor Capitalism, Sustainable Investment and the Role of Tax Relief. European Business Organization Law
Review. 2021. URL: http://eprints.lse.ac.uk/113380/1/Micheler_investor_capitalism_sustainable_investment_published.pdf
14. Bloomberg. ESG by the Numbers: Sustainable Investing Set Records in 2021. 2022. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/
2022-02-03/esg-by-the-numbers-sustainable-investing-set-records-in-2021.
15. Statista. Value of sustainable investment assets worldwide from 2014-2020, by region (in billion U.S. dollars). 2021. URL:
https://www.statista.com/statistics/742097/sri-assets-value-by-region/
16. Global Sustainable Investment Alliance. Global Sustainable Investment Review 2020. 2021. URL: http://www.gsi-alliance.org/wpcontent/uploads/2021/08/GSIR-20201.pdf.
17. PwC. Asset and wealth management revolution: The power to shape the future. 2020. URL: https://www.pwc.com/gx/en/industries/financialservices/assets/wealth-management-2-0-data-tool/pwc_awm_revolution_2020.pdf
18. Responsible finance – Investing differently. Credit Agricole Group.
2021. URL: https://www.credit-agricole.com/en/magazine/building-inclusivefinance/finance-responsable/responsible-finance-investing-differently
19. ESG: Going Beyond the Balance Sheet. S&P Global. 2019. URL: https://www.spglobal.com/en/research-insights/featured/esg-going-beyondthe-balance-sheet
20. How ESG scores give investors insight into a company’s environmental impact. Business Insider. 2022. URL:
https://www.businessinsider.com/personal-finance/esg-score
21. Townsend В. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and Sustainable Investing. The Journal of Impact and ESG Investing. 2021. 16 р.

завантажити

Завантажити