ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ДРУГИЙ ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПЕРЕХІД ТА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ

Автори: З. Пальян, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0001-5516-4983,
Д. Виноградова, асп., ORCID ID: 0000-0002-2118-4043,
М. Виноградова, асп., ORCID ID: 0000-0001-5813-7892
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація: Розглянуто сучасні тенденції демографічного розвитку України. Визначено, що несприятлива соціально-демографічна ситуація у країні характеризується вичерпанням демографічного потенціалу. Досліджено, що затяжна демографічна криза в умовах демографічного переходу, яка притаманна Україні, спричинена зростанням рівня смертності населення загалом та чоловіків працездатного віку зокрема, падінням рівня народжуваності, прогресуючим старінням населення, неконтрольованими міграційними процесами. Також поступове поглиблення демографічної кризи відбувається через дію зовнішніх факторів, соціально-економічних умов, збройну агресію на території України, масштаби наслідків якої складно передбачити та статистично оцінити на поточний момент.

Ключові слова: демографічний перехід, смертність, народжуваність, демографічне старіння, міграція.

Received: 05/09/2022
1st Revision: 13/09/2022
Accepted: 01/10/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/220-3/4

Список використаних джерел

1. Гладун О. М. Нариси з демографічної історії України ХХ століття : монографія. Київ : НАН України, Ін-т демограф. та соціальн. Дослідж.
Ім. М. В. Птухи, 2018.
2. Lesthaeghe R., Van de Kaa D. J. Two Demographic transitions, Population Growthand Decline. Deventer : Van Loghum Slaterus, 9–24, 1986.
3. Населення України. Імперативи демографічного старіння : монографія / Е. М. Лібанова (ред.). Київ : ІДСД НАНУ, ВД “АДЕФ-Україна”, 2014.
4. Думанська В. П. Демографічні тренди в мегаполісах: приклади столиць країн Європи. Демографія та соціальна економіка. 2020. № 1. Р. 20–32.
5. Лібанова Е. М., Позняк О. В., Цимбал О. І. Масштаби та наслідки вимушеної Міграції населення України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Демографія та соціальна економіка. 2022. № 2 (48). Р. 37–57.
6. United Nations, Department of Economic and Social Affairs. World Population Prospects. 2022. URL: https://www.un.org/development/desa/pd/
content/World-Population-Prospects-2022
7. OECD. Ageing in Cities. 2015. URL: https://www.oecd.org/cfe/ regionaldevelopment/Policy-Brief-Ageing-in-Cities.pdf
8. European Commission. The Impact of Demographic Change. 2020. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/demography_report_2020_n.pdf
9. Державна служба статистки України. Таблиці народжуваності, смертності, середньої очікуваної тривалості життя 2021. 2022. URL:
https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/08/zb_tabl_nas_2021.pdf.
10. Пальян З. О. Демографія : навчальний посібник. Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014.
11. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2022. Державна служба статистики України. 2022. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/
publicat/kat_u/2022/zb/05/zb_%D0%A1huselnist.pdf
12. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2021. Державна служба статистики України. 2021. URL: https://ukrstat.gov.ua/
druk/publicat/kat_u/2021/zb/05/zb_chuselnist%202021.pdf
13. Revision of the Standard Population. European Commission. 2013. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5926869/KS-RA13-028-EN.PDF/e713fa79-1add-44e8-b23d-5e8fa09b3f8f
14. Населення України за 2020 рік : демографічний щорічник. Державна служба статистики України. 2021. URL: https://ukrstat.gov.ua/ druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/dem_2020.pdf(2022).
15. Природний рух населення України за 2021 рік. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/
zb/06/zb_prn_2021.pdf
16. Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2022. Державна служба статистики України. 2022. URL:
https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/06/roz_nas22.pdf
17. Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2021. Державна служба статистики України. 2021. URL:
https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/06/zb_rpn21_ue.pdf
18. Loichinger E. Labor force projections up to 2053 for 26 EU countries, by age, sex, and highest level of educational attainment. Demographic
Research. 2015. № (32). Р. 443–486.
19. Курило І. О. Демографічне старіння у столиці України, його особливості та сучасні виклики. Демографія та соціальна економіка. 2020.
№ 3. Р. 17–36.
20. Marois et al. Population aging, migration, and productivity in Europe. PNAS. 2020. № 117 (14). Р. 7690–7695.
21. Kulu H., Christison S., Liu C., Mikolai J. The War and the Future of Ukraine’s Population. MigrantLife Working Paper 9. 2022. URL:
http://migrantlife.wp.st-andrews.ac.uk/files/2022/03/The-War-and-the-Futureof-Ukraines-Population.pdf
22. Office of the High Commissioner for Human Rights. Ukraine: civilian casualty update 29 August 2022. 2022. URL: https://www.ohchr.org/en/
news/2022/08/ukraine-civilian-casualty-update-29-august-2022
23. UN Migration. Ukraine Internal Displacement Report. IOM. General Population Survey. 2022. URL: https://displacement.iom.int/sites/g/files/
tmzbdl1461/files/reports/IOM_Gen%20Pop%20Report_R7_final%20ENG_updated%20logo.pdf
24. The UN Refugee Agency. Operational Data Portal. 2022. URL: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine

Завантажити