ЕФЕКТИВНІСТЬ ЧИННОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

Автор: Д. Новокрещенова, асп., ORCID: 0000-0001-6284-9817
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація: Визначено коло суб’єктів державного сектору відповідно до чинного законодавства. Проведено дослідження сучасного стану чинної системи оплати праці в державному секторі, на основі чого виокремлено основні проблеми системи оплати праці, також узагальнено основні аспекти, які необхідно враховувати під час реформування видатків на оплату праці в державному секторі, зокрема в установах бюджетної сфери. Розглянуто різницю у трактуванні категорій “оплата праці” та “заробітна плата”. Графічно зображено структуру сектору загального державного управління, структуру фонду оплати праці, затверджену інструкцією зі статистики заробітної плати. Розглянуто форми та системи оплати праці та структуру винагороди за працю у державному секторі. Проаналізовано реформування системи оплати праці працівників державного сектору та запропоновано напрями її удосконалення.

Ключові слова: фонд оплати праці; реформа; державні службовці; національні стандарти4 державний сектор; ефективність.

Received: 25/08/2022
1st Revision: 13/09/2022
Accepted: 26/09/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/220-3/3

Список використаних джерел

1. World Bank, 2015. URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/379851455220883932/Size-of-the-Public-SectorSummaryNote-120415.pdf.
2. Інструкція зі статистики заробітної плати: затв. Наказом Держ. комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04#Text.
3. Михайлов М. Г., Славкова О., Телегунь М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посібник. Київ, 2019. 384 с.
4. Дідик А. М. Лемішовський В. І. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність : навч. посібник. Київ, 2017. 1168 с.
5. Реформа оплати праці державних службовців : Аналітична записка // Центр економічної стратегії. 2017. 43 с.
6. Мінімальна зарплата в Україні. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/.
7. Статистичний звіт про результати моніторингу оплати праці державних службовців у 2020 році. НАДС. URL: https://nads.gov.ua/storage/
app/sites/5/monitoringu-oplata-pratsi-010721.pdf.
8. Оплата праці державних службовців. Національне агентство України з питань державної служби (НАДС). URL: https://nads.gov.ua/
oplata-praci-derzhavnih-sluzhbovciv.
9. Стратегія реформування державного управління України на 2022-2025 роки, схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2021 р. № 831-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-р#n9.
10. План заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019-2021 роки, затверджено розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-р#n268.
11. Концепція реформування системи оплати праці державних службовців, схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від
27 травня 2020 р. № 622-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622-2020-р#Text.
12. Мінекономіки розробило проект модернізації системи оплати праці, яка дозволить підвищити зарплати в державній сфері. Бухгалтерія для бюджету та ОМС. URL: https://www.budgetnyk.com.ua/news/8951-mnekonomki-rozrobilo-proekt-modernzats-sistemi-oplati-prats-yakadozvolit-pdvishchiti.
13. Конституція України № 1-рп/2016 від 15.03.2016 – ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30, ст. 141. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
14. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 “Виплати працівникам”: Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1798. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-12#Text.
15. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі : наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203. URL:
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik.
16. Господарський кодекс України, п. 2, ст. 22. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 18, № 19-20, № 21–22, ст. 1. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n181.
17. Міністерство економіки України. URL: https://finbalance.com.ua/ news/uryad-chastka-derzhsektora-v-ekonomitsi-znizilasya-do-8.
18. Бюджетний кодекс України, п. 12, ст. 2. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2010. № 50–51, ст. 572. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2456-17#n82.
19. Реформа оплати праці державних службовців : аналітична записка. 2017. 43 с. URL: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/public_
wages_note_ukr1.pdf.
20. Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ) : Наказ Державної служби статистики України від 03 грудня 2014 р. № 378
зі змінами. URL: https://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/85/85%20(%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8).pdf.
21. Реформа системи оплати праці державних службовців: зворотний зв’язок : результати опитування. URL: https://nads.gov.ua/oplata-praciderzhavnih-sluzhbovciv/opituvannya-shchodo-reformuvannya-sistemi-oplatipraci-derzhavnih-sluzhbovciv].

Завантажити