ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ У КООРДИНАТАХ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО РОЗВИТКУ-ХХІ: ПРИРОДА ТА ДРАЙВЕРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Автори: А. Колот, д-р екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-4393-9806
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна,
О. Герасименко, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-1122-1189
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація: Надано авторський концепт темпоральності, що відображує нові грані складних та різновекторних драйверів соціально-трудової динаміки за сучасної цифрової доби. Головний теоретико-методологічний засновок – аргументація часової сутності явищ і процесів у новій соціоекономічній реальності першої половини ХХІ ст. щодо багатовимірності часу та нового формату життєдіяльності. Розкрито варіанти комбінування параметрів економічної, технологічної та соціальної темпоральності з виокремленням сегментів асиметрій. Узагальнено темпоральні тренди, що сформувались у світовому соціумі на зламі тисячоліть, та постають як парадокси “соціального часу”. Запропоновано інваріантні підходи до запровадження нестандартних часових моделей зайнятості з ідентифікацією режимів тривалості робочого часу як економічної форми прояву темпоральності. Запропоновано реалізацію національного проєкту стосовно експериментального оцінювання соціально-економічних наслідків різноманітних моделей робочого часу.

Ключові слова: темпоральність; часові трансформації; робочий час; режими робочого часу; соціально-трудовий
розвиток.

Received: 05/09/2022
1st Revision: 15/09/2022
Accepted: 27/09/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/220-3/2

Список використаних джерел

1. Колот А. М., Герасименко О. О. Соціально-трудовий розвиток в ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 1. С. 97–125.
2. Колот А. М. Соціально-трудова реальність-ХХІ: філософія становлення, можливостей та викликів. Економіка України. 2021. № 2(711). С. 3-31.
3. Колот А. М., Герасименко О. О. Праця XXI: філософія змін, виклики, вектори розвитку : монографія. Київ : КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2021.
4. Heidegger M. Sein und Zeit. Elfte, unveränderte Auflage. Silberburg : Verlag tübingen, 1967.
5. Heidegger M. Der Begriff der Zeit. Frankfurt am Main : Verlag Vittorio Klostermann, 2004.
6. Філософський словник / В. І. Шинкарук (ред.). 2 вид., перероб, і доп. Київ : Голов. ред. УРЕ, 1986.
7. Masi D. Ozio Creativo. Roma : BUR Biblioteca Univerzale Rizzoli, 2002.
8. Virno P. A Grammar of the Multitude: For an Analysis of Contemporary Forms of Life. Los Angeles, 2004.
9. Castells M. The Rise of the Network Society. 2nd ed. Malden, MA : Blackwell, 2010.
10. Wajcman J. Pressed for Time: the Acceleration of Life in Digital Capitalism. Chicago : Chicago University Press, 2015.
11. Skidelsky R., Skidelsky E. How Much is Enough? London : Penguin UK, 2013.
12. Scho J. Plenitude: The New Economics of True Wealth. New York : Penguin, 2010.
13. Harvey D. The Condition of Postmodernity. Cambridge : Blackwell, 1989.
14. Skills of the future: How to thrive in the complex new world : Expert report Global Education Futures (GEF) и WorldSkills. URL:
https://futureskills2020s.com
15. Медоуз Д. Зростання повинно припинитися. Однако. 2012. № 17(126).
16. Culture Matters: How Values Shape Human Progress / L. Harrison, S. Huntington (Ed.). New York : Basic Books, 2000.
17. Keynes J. M. Economic Possibilities for Our Grandchildren. Essays in Persuasion. London : Palgrave Macmillan, 2010.

Завантажити