КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОДОЛАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ДИСФУНКЦІЙ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Автор: А. Заваженко, асп., ORCID ID: 0000-0002-3345-1671
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація: Присвячено дослідженню концептуальних підходів, покладених в основу державної політики подолання інституційних дисфункції сучасних господарських систем. Проаналізовано теоретичне підґрунтя механізму реалізації деструктивного впливу неефективних інституцій на економічні системи та особливостей здійснення інституційного вибору індивідами між альтернативами. Описано практичний досвід інституційного реформування у різних країнах у контексті здійснення державної політики з протидії неефективним інституціям та визначено ефективність цих заходів
на основі додаткового аналізу статистичних даних за останні роки. За результатами дослідження обґрунтовано науково-практичні рекомендації щодо подолання інституційних дисфункцій як складової частини стратегії реформування національних економік.

Ключові слова: сучасні економічні системи; інституційне середовище; інституційні зміни; інституційні дисфункції;
неефективні інституції.

Received: 05/09/2022
1st Revision: 13/09/2022
Accepted: 26/09/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/220-3/1

Список використаних джерел
1. Гайдай Т. В. Еволюція концептуально-методологічних основ теорії інституційних змін. Вісн. Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. 2014.
№164. С. 13–17.
2. Гайдай Т. В. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст : монографія. К. : ВПЦ “Київський університет”. 2008. 296 с.
3. Гражевська Н. І., Заваженко А. О. Інституційні пастки ринкового реформування економіки України. Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. 2019.
№ 820, C. 3–10.
4. Заваженко А. О. Інституції та їх вплив на економічний розвиток: пастка середнього доходу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка” : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2022. № 24(52). С. 4-10.
5. Михаліцька Н. Я., Верескля М. Р., Бойко О. Т. Проведення податкової амністії у світлі зарубіжного досвіду. Ефективна економіка. 2021. № 11.
6. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. К. : Основи. 198 с.
7. Полтерович В. М. Институциональные ловушки: есть ли выход? Общественные науки и современность. 2000. № 3. С. 5–16.
8. Aron J. Growth and Institutions: A Review of the Evidence. The World Bank Research Observer. 2000. Vol. 15. №1. P. 99–135. URL:
http://www.jstor.org/stable/3986503
9. Branstetter L., Francisco L., Lowell J. Taylor, Venâncio A. Do Entry Regulations Deter Entrepreneurship and Job Creation? Evidence from
Recent Reforms in Portugal. NBER Working Paper 16473, National Bureau of Economic Research. Cambridge, MA., 2010.
10. Corruption Perceptions Index. Transparency International. URL: http://www.transparency.org/
11. Doing Business. Measuring Business Regulations. World Bank Group. URL: http://www.doingbusiness.org
12. Guiso L. Cultural Differences and Institutional Integration. Journal of International Economics. 2016. P. 97–113.
13. Hartwell Ch. A. Institutional Reform: Irresistible Forces and Immovable Objects. Palgrave Dictionary of Emerging Markets and Transition
Economics / J. Hölscher & H. Tomann (eds). Palgrave Macmillan. UK., 2015. P. 153–169.
14. Prakash A., Potoski M. Dysfunctional institutions? Toward a New Agenda in Governance Studies. Regulation & Governance. 2015. № 10. 3.
15. Tversky A., Kahneman D. Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, Springer.
1992. Vol. 5(4). Р. 297–323.

Завантажити