УПРАВЛІННЯ ФІСКАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автори: Д. Третяк, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-1610-6905,
Н. Мєдвєдкова, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0001-6359-561X
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація: Проаналізовано управління ризиками державних фінансів в Україні, розглянуто іноземний досвід у період кризових явищ і на його основі запропоновано шляхи вдосконалення. Розглянуто інструменти пом’якшення фіскальних шоків у кризові періоди та визначено інструменти, які використовуються у світовій практиці. Фінансово-економічні кризи стали очевидним показником того, які інструменти готові використовувати різні держави залежно від рівня їх економічного розвитку та ступеня впровадження управління ризиками у фіскальні процеси. Охарактеризовано країни шляхом використання таких бюджетних інструментів: застосування фіскальних правил; здійснення бюджетних видатків соціального характеру; надання стимулів інноваційно-інвестиційного характеру. Вдосконалено ризик-орієнтований метод у системі державних фінансів в умовах нових непередбачуваних викликів, запропоновано заходи вдосконалення
в управлінні державними фінансами в Україні в умовах війни.

Ключові слова: управління ризиками, фіскальні ризики, державний бюджет, бюджетні видатки, бюджетна прозорість, фіскальні правила

Received: 21/10/2022
1st Revision: 07/11/2022
Accepted: 05/12/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/9

Список використаних джерел

1. Бліщук К. М. Нові підходи в управлінні публічними фінансами. Ефективність державного управління. 2018. (50). URL: https://doi.org/
10.33990/2070-4011.50.2017.150641
2. Бондаренко Л. А. Побудова системи ризик-менеджменту в комерційному банку. Фінанси України, 2003. № 9, c. 85–93.
3. Варналій З., Онищенко С. & Маслій A. Threat prevention mechanisms of Ukraine’s economic security. Economic Annals-ХХI, 2016.
159 (5–6), 20–24. URL: https://doi.org/10.21003/ea.V159-04
4. Даниленко A., Зимовець В. Моніторинг факторів, що створюють ризики стабільності державних фінансів України: науково-аналітичні
матеріали. 2015. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/ Моніторинг-факторів-що-створюють-ризики-стійкості-державних-фінансів.pdf
5. Державна фіскальна служба України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Дрозд I. K., Письменна М С., Погрібна Н. В. Реалізація принципу відповідальності у системі фінансового контролю публічних закупівель.
Науковий вісник Полісся. 2021. 2 (14), 78–82. URL: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-78-8
7. Гасанов С. С. Фіскальні ризики та фіскальне таргетування в системі управління державними фінансами за умов інституціональної не-
визначеності / С. С. Гасанов // Наукові праці НДФІ, 2017. № 2. С. 5–24.
8. Гречаніченко О. О. Ризик-орієнтоване управління як механізм публічного управління державними фінансами в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1238 (дата звернення: 21.10.2022).
9. Іваницька О. М., Кощук Т. М. Аналіз підходів до управління фіскальними ризиками в контексті світового досвіду. “Фінанси України”,
№ 9. 2019.
10. Козоріз Л. О. Міжнародний досвід мінімізації фіскальних ризиків в умовах макроекономічних шоків. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 72–81. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.72
11. Луніна І. Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімізації. Фінанси України, 2012. 2, 4-15.
12. Лютий І., Кравченко М. Світова економічна криза: загрози та ризики у функціонуванні системи державних фінансів України. Економіка та держава. 2014. 7, 24–27.
13. Міністерство фінансів України. Інформація про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету в 2021 році. 2021. URL:
https://mof.gov.ua
14. Білоусова О.С., Гаркавенко В. І., Даниленко А. І. та ін. Ризики і загрози фінансовій безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх по-
долання. К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. 308 с.
15. Рожко О. The formation of new public finance management system within the framework of modern theory of public finance. Innovative Solutions in modern science, 2016. 9 (9), 107–116.
16. Рожко О., Ткаченко Н., Коваленко Ю. Науково-методичний підхід до бюджетного стратегування за допомогою застосування програмно-цільового методу. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2021. 2 (33), 335–344. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206974
17. Рябушка Л. Б., Кубах Т. Г., Павленко І. М. Сучасні підходи до управління фіскальними ризиками: методологія та практика. Бізнес Ін-
форм. 2021. № 5, с. 339–348. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-5-339-348
18. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (n.d). URL: https://www.coso.org/Pages/default.aspx
19. Everaert, G., Fouad, M., Martin, E., & Velloso, R. (2009). Disclosing fiscal risks in the post-crisis world. International Monetary Fund. URL: https://doi.org/10.5089/9781455241125.004
20. Open Budget Survey. (2021). Open Budget Survey 2021: Ukraine. URL: https://internationalbudget.org/uk/open-budget-survey/country-results/2021/ukrayina
21. Інформація про фіскальні ризики (включаючи умовні зобов’язання та квазіфіскальні операції) та їх вплив на показники державного
бюджету у 2023 році. URL: https://mof.gov.ua/uk/download/page/3993
22. Данилишин Б. Бюджет 2023: реалістичність та ризики. 2022.URL: https://espreso.tv/byudzhet-2023-realistichnist-ta-riziki
23. Банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України. URL: https://www.rbc.ua/rus/news/bankiri-nazvali-naybilshi-rizikifinansovogo-1669984472.html
24. Богдан Т. Війна і державні фінанси: скільки потрібно грошей на відновлення і де їх брати. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/
columns/2022/11/3/693382/

Завантажити

Завантажити