МЕХАНІЗМИ ТА РЕЖИМИ УПРАВЛІННЯ АГРОЕКОСИСТЕМНИМИ ПОСЛУГАМИ В БОЛГАРІЇ

Автори:  Х. Башев, д-р екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0003-0555-7468
Інститут аграрної економіки, Софія, Болгарія
Г. Харламова, д-р екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0003-3614-712X
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:  Продукти та вся різноманітність прямих і непрямих переваг, які людина отримує від природи та різних екосистем, широко відомі як екосистемні послуги. Сільськогосподарські екосистеми різних типів та їх специфічні “агроекосистемні” послуги є одними з найпоширеніших у світі. Останніми роками все більше уваги приділяється системі (“розумного”) управління як ключу до досягнення державних, колективних, корпоративних та приватних цілей щодо збереження та покращення (агро)екосистемних послуг. Тим не менш, у Болгарії, як і в багатьох інших країнах, є мало досліджень щодо конкретних механізмів, режимів, факторів та ефективності агроекосистеми.

Continue reading

КРАУДФАНДИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА FINTECH-ЕКОСИСТЕМА НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Автори: Н. Версаль, д-р екон. наук, доц., ORCID-ID: 0000-0002-8801-6351
Я. Дудник, ORCID-ID: 0000-0003-0892-1894
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:  Фінансовий ринок пропонує безліч можливостей для фінансування проєктів, однак, класичні його складові з розвитком втрачають такі риси, як гнучкість і легкість руху коштів між його учасниками, зокрема, й через посилення регулювання. Як результат, у пошуку зручних каналів руху коштів від кредиторів та інвесторів до позичальників і емітентів, з’являються нові, іноді нішеві, види фінансових ринків та інструментів.

Continue reading

ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автори: О. Деркач, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 000-0002-0522-6389,
Н. Циганкова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Укрїна

Анотація:   У статті проаналізовано підходи до визначення поняття “продуктова інновація” та представлено власне тлумачення. Авторами визначено, що продуктова інновація являє собою кінцевий етап розробки нових або удосконаленних продуктів, які задовольнятимуть потреби користувачів. Представлено особливості розвитку ІТ-сфери на національному та зарубіжному ринках.

Continue reading

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ КУЛЬТУРОЮ ПРАЦІ ТА ПОВЕДІНКОЮ НА РОБОТІ: КРОС-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Автори:    І. Запухляк, д-р екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-1218-0251
Івано-Франківський національний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна,
Т. Онисенко, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0003-2176-4168
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
В. Сабадош, менеджер, Івано-Франківськ, Україна

Анотація:   Стаття присвячена вивченню системи впливу особистісних аспектів розвитку людини, пов’язаних із етнічністю, національною культурою, звичаями, традиціями тощо, на поведінку в однорідному середовищі. Визначено, що культура праці – це, переважно, морально-психологічні поняття людини, а поведінка на роботі – це ставлення людини до колег, роботи та до самої себе в робочому середовищі.

Continue reading

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК У ГЛОБАЛЬНОМУ ЛОГІСТИЧНОМУ СЕКТОРІ. ЧИ КЕРУЮТЬ ДІЛОВИМ СЕРЕДОВИЩЕМ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ?

Автор:   Д. Мірическу, проф., доктор філософії, ORCID ID: 0000-0001-9675-1869, Д. М. Сито, асп., ORCID ID: 0000-0002-1298-0603
Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія

Анотація:  Логістична діяльність сформувалася багато років тому, але нещодавно ефект цифрових технологій радикально змінив традиційну практику та вивів її на новий шлях. Саме тому це дослідження через кількісний метод вивчення – опитування аналізує екосистему цифрової логістики з погляду її стабільності або нестабільності. Логістика займається плануванням та управлінням потоками матеріалів та інформації у державних та приватних організаціях.

Continue reading

МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В СУСПІЛЬСТВІ: СОЦІЄТАЛЬНИЙ ПІДХІД К. ПОЛАНЬЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА РИНКОВОМУ ФУНДАМЕНТАЛІЗМУ

Автор:   І. Назаров, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-5118-8416
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:  У статті на основі творів відомого американського та канадського економіста, одного з засновників економічної антропології, Карла Поланьї (1886–1964) розглядаються два концептуальних підходи до визначення місця економіки в суспільстві – соцієтальний, для якого характерним є бачення економіки як невід’ємної складової соціуму, органічно “вплетеної” в його поліструктурну цілісність мережами соціальних зв’язків, в тому числі й неекономічного характеру та економістичний, який передбачає відділення економічної сфери від решти соціальних зв’язків, перетворенні її в своєрідне соціальне “гетто”, “царство голоду та вигоди”.

Continue reading

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДО HR-БРЕНДУ КОМПАНІЇ

Автори:  С. Фірсова, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0003-0848-1390,
Т. Білорус, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0001-7620-4622
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:   У статті обґрунтовано методичний інструментарій оцінювання рівня лояльності працівників до HR-бренду компанії за визначеними складовими лояльності (поведінковою та емоційною). Доведено необхідність розробки методичного інструментарію оцінювання рівня лояльності працівників компанії до внутрішнього HR-бренду як системоутворюючої компоненти ефективного управління компанією-роботодавцем в сучасних умовах господарювання.
Continue reading

ОСОБЛИВОСТІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автори:   О. Чеберяко, д-р іст. наук, канд. екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-1563-9611,
Н. Мєдвєдкова, канд. екон. наук, доц., ORCID ID:0000-0001-6359-561X
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:  Стаття присвячена дослідженню особливостей міжбюджетних відносин, ключовим аспектам їх регулювання, інструментам міжбюджетних відносин та їх застосуванню в Україні в умовах децентралізації. У дослідженні обґрунтовується необхідність перегляду та удосконалення практики використання інструментів міжбюджетних відносин з урахуванням міжнародного досвіду, окреслені напрями підвищення ефективності використання інструментів міжбюджетних відносин з метою забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів.   Continue reading

ОЦІНЮВАННЯ ГІБРИДНОЇ НЕОКЕЙНСІАНСЬКОЇ КРИВОЇ ФІЛЛІПСА ДЛЯ УКРАЇНИ

Автори:  І. Федоренко, канд. екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0002-2851-6856, Г. Чорноус, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0003-4889-1247, В. Пилипчук, економіст Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Присвячено економетричному тестуванню гібридної неокейнсіанської кривої Філліпса (модель ціноутворення Кальво) для України за період 2016–2020 років. У дослідженні порівнюється використання таких ступенів ділової активності, як граничні витрати на працю та розрив ВВП. Метою дослідження є визначення ступеня впливу раціональних та адаптивних інфляційних очікувань на динаміку інфляції в Україні.  Continue reading

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ

Автор:  А. Степанова, канд. екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0002-1711-7948, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Обґрунтування реалізації інноваційного проєкту з виробництва комплексів безпілотних літальних апаратів інфраструктурного призначення на діючому підприємстві України. Розрахунок інвестиційного забезпечення для реалізації інноваційного проєкту інфраструктурного призначення. Інновації інфраструктурного характеру, які сприятимуть цифровізації економіки та освоєння нових ринків.

Continue reading