Державне управління та регулювання системи охорони здоров’я в зарубіжних країнах

Автори: Н. Гражевська, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0003-2549-8055, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна; А. Тингішева, доктор PhD, ORCID ID 0000-0002-1957-4325, Карагандинський університет Казпотребсоюзу, Республіка Казахстан

Анотація:  Присвячено порівняльному аналізу моделей державного управління та регулювання системи охорони здоров’я в зарубіжних країнах. Виявлено організаційні особливості функціонування і розвитку систем охорони здоров’я, визначено джерела фінансування охорони здоров’я за трьома видами: бюджетні, страхові, приватні.  Continue reading

Інтерпретативне читання ринкового дослідження: кейс із консалтингової практики

Автори: Д. Баюра, д-р екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-1777-9546, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна; В. Головій, асп., ORCID ID 0000-0002-7437-9602, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, Університет Норд, Норвегія

Анотація:  З метою отримання нового знання, що впливає на ухвалення важливих бізнесових рішень й у такий спосіб опосередковано перетворює дані у відповідні дiї, можна використовувати найрізноманітніші методи та види даних – залежно від таких факторів, як їхня наявність, доступність і вартість. У консалтингу звернення до опублікованих та широкодоступних ринкових звітів і досліджень стало рутинною практикою.  Continue reading

Ранжування роботодавців сфери IT та телекомунікацій за ознаками впізнаваності бренду

Автори: М. Ситницький, д-р екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-0452-0404; А. Кожухівська, асп., ORCID ID: 0000-0003-0427-372X, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Представлено результати всеукраїнського опитування, на основі якого проведено ранжування роботодавців сфери IT і телекомунікацій за ознаками впізнаваності їх бренду. Проаналізовано динаміку кількісних та структурних змін у процесі розвитку бренду роботодавця ТОР компаній сфери ІТ і телекомунікацій. Визначено причини, що обумовили ці зміни.  Continue reading

Роль соціальної інклюзії у відновленні макроекономічної стабільності

Автори: О. Красота, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0001-8840-3119, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Обґрунтовано можливість використання соціальної інклюзії для подолання пандемії COVID-19 і спричиненої нею коронакризи. Розглянуто чотири ймовірні макроекономічні сценарії відновлення економіки: V-, U-, W- та L-подібний. Відновлення макроекономічної стабільності пропонується проводити через рівний інклюзивний доступ усіх членів суспільства до благ та ресурсів, зокрема економічних, освітніх та медичних. Continue reading

Стандартизація та гармонізація управлінського обліку й економічного аналізу в умовах перехідної економіки

Автори: В. Швець, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0001-8403-1813; О. Михальська, канд. екон. наук, асист., ORCID ID 0000-0003-1921-6293, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Належним удосконаленням системи управлінського обліку та економічного аналізу є їхня стандартизація та гармонізація. Стандартизація та гармонізація – історична передумова реформування економіки і системи управління в Україні. До недавнього часу розвиток принципів, що лежать в основі складання фінансової звітності, здійснювався в різних напрямах, оскільки окремі групи користувачів мають різні інтереси й потреби в інформації.  Continue reading

Вплив цінової дискримінації у вигляді знижок на конкуренцію: від звичайної торгової практики до механізму виключення конкурентів

Автори: Д. Чередніченко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна заступниця Голови – державна уповноважена Антимонопольного комітету України, Київ, Україна

Анотація:  Визначення тонкої межі між ціновою дискримінацією у вигляді знижок як звичайною торговельною практикою та знижками як інструментом збереження ринкової влади й усунення конкурентів, проведено систематизацію про- та антиконкурентних ефектів знижок на підставі аналізу сучасної літератури з конкурентного права й економіки, а також рішень конкурентних відомств і судів.  Continue reading

Перспективи розвитку ґендерного бюджетування в Україні

Автори: О. Чеберяко, д-р іст. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-1563-9611; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, О. Гнатюк, експерт із аудиту, ORCID ID: 0000-0002-7297-3931, ТОВ “Ернст енд Янг Аудиторські послуги”, Київ, Україна

Анотація: Визначено сутність методу ґендерно орієнтованого бюджетування як різновиду бюджетування, що орієнтований на результат; розкрито основні його характеристики, такі, як спрямованість на ґендерну рівність, аналіз впливу політик на жінок і чоловіків, розмежування доходів та видатків за статтю тощо. Continue reading

Моделювання якості життя населення в Україні та країнах Європи

Автори: А. Ставицький, д-р екон. наук, доц., ORCID ID 0000-0002-5645-6758; К. Молоканова, екон., ORCID ID 0000-0002-6926-7171, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Розглянуто концепцію якості життя населення та здійснено огляд її розвитку в науковій літературі. Аргументовано, чому оцінка соціально-економічного розвитку країн, а отже, і якості життя населення, не може здійснюватися лише за рівнем ВВП на душу населення, а мають ураховуватися й інші напрями, як такі, що впливають на матеріальну сферу життя населення (рівень доходу, житлові умови, частка базових витрат у загальному споживанні, нерівність розподілу доходу тощо), так і на нематеріальну (якість освіти, охорони здоров’я, екологічний стан, соціальна рівність).  Continue reading

Зв’язок Facebook з WordPress для навчального призначення: пропонована архітектура підтримує соціальне навчання

Автори: І. А. Богослов, асп., асист., ORCID ID: 0000-0001-5834-8710, Сібійскій університет “Лучан Блага”, Сібіу, Румунія; M. Р. Джорджеску, д-р филос., проф., ORCID ID: 0000-0002-7022-3715, Ясський університет імені А. І. Кузи, Румунія; А. Г. Пітік, д-р филос., доц., ORCID ID: 0000-0003-0104-5430, Сібійскій університет “Лучан Блага”, Сібіу, Румунія

Анотація: Забезпечення соціальних освітніх процесів не тільки являє собою тенденцію еволюції систем електронного навчання, але й становить інтерес для розробників певних соціальних платформ. Фактично зростання усвідомлення важливості використання інструментів соціальних мереж у освіті веде до двостороннього підходу: інтеграції соціальних інструментів у системи електронного навчання й інтеграції засобів навчання у платформи соціальних мереж.
Continue reading

Бюджетна децентралізація та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів України

Автори: М. Кнір, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0001-5591-2814; В. Делас, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-9570-1875, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна; Н. Будник, експерт, ORCID ID: 0000-0001-6139-5622, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК, Київ, Україна

Анотація: Узагальнено основні результати першого етапу децентралізації в Україні в період з 2014-го до 2018-го року включно. Висвітлено основні здобутки та недоліки реформи на основі аналізу дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів.  Continue reading