Н. Дорош, докт. екон. наук, проф. СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ

У статті розкрито позитивний досвід страхування аудиторської діяльності в різних країнах та шляхи його використання в Україні. Необхідність страхування розглядається як результат зростання в багатьох країнах судових розглядів щодо відповідальності аудиторів. Пропонується запровадження в Україні адекватного страхування професійної відповідальності аудиторів щодо якості наданих послуг. У статті висвітлюються також особливості укладання договору страхування професійної відповідальності аудиторів.

Н. Ковтун, докт. екон. наук, проф. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ

У статті розглянуті теоретичні засади інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності з точки зору акцентування уваги на сутності та співвідношенні основних понять і категорій, що характеризують інвестиційний процес та діяльність суб’єктів інвестування.

Г. Голубнича, канд. екон. наук, доц. НАУКОВО-ДОСЛІДНА КОМПОНЕНТА У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ ТА АУДИТУ В КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Розкрито зміст і значення науково-дослідної компоненти у підготовці бакалаврів та магістрів з обліку та аудиту в класичних університетах, досліджено досвід її впровадження та взаємозв’язок з процесами стандартизації бухгалтерського обліку, звітності, аудиту і освіти.

І. Дорошенко, канд. екон. наук ФАКТОРИ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛІВ ДО ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В статті розглянуто успішний досвід деяких європейських країн щодо залучення капіталів до фінансових систем, що сприяли становленню національних ринків капіталу. Дослідивши фактори, які сприяли залученню капіталів в економіки країн Центральної Європи, автор наголошує на необхідності спрямування зусиль держав, що характеризуються великим притоком капіталу з зовнішніх ринків, на зміцнення фінансових систем задля запобігання негативному впливу кризових явищ, можливих в умовах невизначеності на світових фінансових ринках.

А. Ігнатюк, канд. екон. наук, доц. ГАЛУЗЕВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

У роботі визначено сутність, об’єкт регулювання галузевої політики. Проаналізовано головні пріоритети, напрямки та інструменти проведення державної політики на галузевих ринках країни.

О. Нестеренко, канд. екон. наук, доц. АВСТРІЙСЬКА ТЕОРІЯ КОНКУРЕНЦІЇ Ф.А. ФОН ХАЙЄКА

З’ясовано сутність підходу Ф.А.фон Хайєка до розуміння конкуренції, проаналізовано напрямки критичного аналізу неокласичної моделі досконалої конкуренції. Виявлено специфічні ознаки австрійської теорії конкуренції та озкрито
еволюцію поглядів ученого на конкурентний процес.

В. Осецький, д-р екон. наук, проф, О. Яцунь, канд. екон. наук КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Висвітлені різні теоретичні підходи до сучасних моделей фінансування в країнах з перехідною економікою.

Н. Дучинська, канд. екон. наук, доц. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В КРАЇНАХ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

В даній статті досліджено основні особливості та проблеми нагромадження капіталу в постсоціалістичних країнах Європи.