А.Ігнатюк, канд. екон. наук, доц. ГЛОБАЛЬНІ ГАЛУЗЕВІ РИНКИ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ

У роботі проаналізовано підходи до визначення сутності глобальних галузевих ринків та сформульовані їх головні ознаки. Continue reading

О. Коблянська, канд. екон. наук, доц., С.Огреба, студ. ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

У даній статті досліджено процес впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, його перева­ги, недоліки, наслідки та перспективи Continue reading

Н. Кочкіна, канд. екон. наук, доц., В.Мальчиков, ст. викл. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ

Статтю присвячено питанню раціоналізації товарного асортименту шляхом застосування моделей прийняття оп­тимальних рішень. Запропоновано алгоритм визначення Continue reading

В. Осецький, д-р екон. наук, проф., І.Татомир, асп. МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ НА РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ У МОТИВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

Розглядаються теоретичні основи регулювання процесів трудової діяльності. Здійснена оцінка ролі державного регу­лювання трудових процесів та проведено аналіз Continue reading

В. Мандибура, д-р екон. наук, С. Ватажок, канд. екон. наук Особливості сучасної трансформації класової структури населення України

Розкриваються проблемні питання соціально-класового структурування населення України, зокрема причини та про­блеми, що повязані із масштабною Continue reading

Н. Гражевська д-р екон. наук Н.Ковтун д-р екон. наук ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ПРИ БАГАТОВИМІРНІЙ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ТА ТИПОЛОГІЗАЦІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КРАЇН СВІТУ

У статті розглянуті теоретичні засади та методи /пастеризації при побудові статичних та динамічних групувань країн світу за рівнем глобалізації. Continue reading