T. Мельник, канд. екон. наук, доц. М. Мельник, студ. НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ

У статті розглядаються актуальні питання обліку, оподаткування та контролю недержавного пенсійного забез­печення в Україні. Continue reading

М. Лучко, д-р екон. наук, проф. КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті розглянуто проблему побудови концепції управлінського обліку для підприємств швейної промисловос­ті з урахуванням факторів зниження виробництва Continue reading

Г. Купалова, д-р екон. наук, проф. Т. Матвієнко, асп. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ПОДАТКАМИ І ЗБОРАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Досліджено актуальні проблеми законодавчого регулювання обліку та аудиту операцій з оподаткування в Україні в умовах фінансової кризи. Визначені пріоритетні Continue reading

Ю. Кузьмінський, д-р екон. наук, проф. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, ХЕДЖУВАННЯ ТА ФІНАНСОВА КРИЗА – Є ЗВ’ЯЗОК?

У статті розглянуто актуальні питання впливу інформації сформованої у системі бухгалтерського обліку щодо фінансових інструментів на стан світової економіки. Continue reading

Н. Ковтун, д-р екон. наук, доц.. Т. Нагорна, асп. СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ У 2000-2008 РР.

В статті досліджуються основні тенденції діяльності страхових компаній за останні дев’ять років, а також здійснюється якісна оцінка розвитку страхового ринку в Continue reading

О. Кащенко, асп. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА РОЗРАХУНКІВ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

Стаття присвячена актуальним питанням організації обліку, контролю грошових потоків на підприємствах сфе­ри технічного обслуговування автомобілів. Continue reading

Є. Калюга, д-р екон. наук, проф. ОЦІНКА СТАНУ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ

Зазначено проблеми, які стримують реалізацію ефективної системи державного внутрішнього фінансового кон­тролю та запропоновано шляхи її Continue reading

І. Дрозд, д-р екон. Наук, проф. К. Бойко, асп. РОЛЬ АНАЛІЗУ ХЕДЖУВАННЯ У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті розглянуто актуальні питання використання результатів аналізу хеджування при прийнятті управлін­ських рішень підприємствами переробної промисловості. Continue reading

Н.Гура, д-р екон. наук, доц. К. Радченко, асп. ПОБУДОВА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ У ХІМІЧНІЙ ГАЛУЗІ

У статті визначено сутність та значення поняття “управлінський облік”, розглянуто дискусійні питання побу­дови управлінського обліку та його структури. Continue reading