М. Кореняко, асп ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ І КРЕДИТНА ЕКСПОЗИЦІЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

В статті досліджуються причини швидкого поширення впливу глобальної фінансово-економічної кризи на фінан­сову систему України. Continue reading

Б. Пилипенко, асп. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ

У статті висвітлено сучасні підходи до визначення сутності ринку венчурного капіталу та венчурного фінансу­вання, охарактеризовано його особливості та специфічні риси, Continue reading

К. Лагутіна, асп. ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто фінансові проблеми здійснення злиття, поглинання і приєднання в корпоративному секторі економіки України. Виділено Continue reading

А. Дишлева, асп. АНТИКРИЗОВА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Досліджено зарубіжний досвід реалізації державної антикризової політики. Визначено основні напрями бюджетної політики України в умовах Continue reading

Є. Марко, ст. наук. співроб. РИНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ

Розглянуто класифікаційні ознаки та організаційні передумови формування ринку економічної інформації в Україні. Підкреслена необхідність і важливість вироблення Continue reading

О. Приказюк, канд. екон. наук ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ КРИЗИ

Досліджено вплив фінансової кризи на розвиток аграрної галузі. Розроблено пропозиції щодо удосконалення дже­рел фінансування сільськогосподарських Continue reading

Н. Жукова, канд. екон. наук, доц ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

У статті досліджено особливості портфельного інвестування банків на ринку цінних паперів в Україні. Узагаль­нено класифікацію портфелів цінних паперів Continue reading

О. Рожко, канд. екон. наук, доц. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

У статті розглядаються проблеми використання державного кредиту, пов’язані з формуванням системи показни­ків, індикаторів і критеріїв для оцінки ефективності цього процесу. Continue reading

Г. Голубнича, канд. екон. наук, доц. РУХ КАПІТАЛІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОБЛІКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

Проаналізовано закономірності формування та відтворення облікових інформаційних систем. Розкрито зміст по­няття інформаційного капіталу. Continue reading