Д.І. Суховий, асп. РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ У ФІНАНСУВАННІ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ

У статті досліджено державний бюджет України як джерело фінансування державних соціальних гарантій. Розглянуто динаміку фінансування соціального захисту Continue reading

Н.В. Копишинська, канд. екон. наук, доц. РОЛЬ СТРАХОВОГО РИНКУ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВОЮ ПРАВА ГРОМАДЯНИНА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

В статті відображенні складні, іноді суперечливі, зі своїми позитивними і негативними рисами процеси розвитку стра­хового ринку і його місце в Continue reading

С.В. Волосович, канд. екон. наук, доц РИНОК ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ: РОЗВИТОК ТА СТРАХУВАННЯ

У статті проаналізовано стан ринку платіжних карток в Україні. Розглянуто страхування як метод мінімізації збитків від шахрайських дій з платіжними Continue reading

Є.В. Дяченко, асп РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

В статті досліджено проблеми та сучасний стан медичного страхування в Україні, проаналізовано існуючі концепції реформування медичного страхування Continue reading

М.О. Прут, асп СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглянуто зміст та місце ризиків у банківській діяльності. Визначено основні проблеми аналізу та попере­дження ризиків при здійсненні банківських операцій. Continue reading

К.О. Лібіх, ст. викл. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКІВ У СТРАХУВАННІ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Проаналізовано методичні підходи та законодавчі вимоги щодо врегулювання збитків у страхуванні цивільної відпові­дальності власників автотранспортних Continue reading

Є.В. Макаренко, асист ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Розглянуто проблеми інвестиційної діяльності страхових компаній, формування їхньої структури активів та резервів. Проаналізовано світовий досвід фінансування Continue reading

Я.І. Легка, асп ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ НОВИХ ВИДІВ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

В даній статті розглянута класифікація фінансових ризиків за джерелами виникнення. За допомогою різних підходів ви­значена сутність та різниця в розумінні Continue reading

О.М. Лобова, асп. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статті розглянуто визначення категорії “страховий захист” різних авторів. Розкрито економічний зміст даної ка­тегорії через функції які вона виконує в економіці країни Continue reading