Н. Марущак, асп. (Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка) Корпоративна соціальна відповідальність в Україні у контексті світового досвіду

Висвітлюється поняття корпоративної соціальної відповідальності як загальноприйнятої світової практики. Зазначено форми, принципи та моделі соціальної Continue reading

К. Пількевич, асп. (Український держав. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі) Зовнішня заборгованість як детонатор майбутніх криз в умовах глобальної трансформації

В статті автор дослідив поточний стан державного боргу України та країн з різним рівнем розвитку в умовах транформації глобалізаційних процесів, Continue reading

М. Мягкий, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Особливості мультициклічного розвитку економіки

У статті досліджуються і узагальнюються взаємозв’язки та взаємовплив коротких, середніх та довгих циклів економічної кон’юнктури. Continue reading

А. Морозов, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Причини зміни рівня монетизації економіки України

В статті розглянуті сучасні теоретичні підходи до визначення показника монетизації. Виділені фактори впливу на рівень монетизації. Continue reading

Є. Носова, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Система показників оцінки фінансового стану підприємств

Розкрито основні проблеми оцінки фінансового стану підприємств. Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу при побудові системи Continue reading

М. Боровікова, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Аналіз збитків закордонних та вітчизняних фінансових установ від шахрайських операцій та шляхи їх запобігання

Розглянуто світовий та вітчизняний досвід виявлення та попередження шахрайських операцій у банківських та небанківських фінансових установах. Continue reading

О. Чеберяко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка), А. Смаль, ад’юнкт (КНУ імені Тараса Шевченка) Вплив макроекономічних показників на фінансування потреб оборони держави

Дана стаття визначає організацію стратегічного, у тому числі оборонного, планування, яке провадять центральні органи виконавчої влади, Continue reading

М. Романюк, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка), О. Добровенко, асп. (КНУ імені Тараса Шевченка) Джерела конкурентної переваги фірми – структура та методи визначення

У статті розглядається конкурентна перевага та складові джерел її виникнення – ресурси, здібності та компетенції фірми, надана їх характеристика та структура. Continue reading

Ю. Пасенченко, канд. фіз.-мат. наук, доц. (Національний техніч. ун-т України “КПІ”), Р. Абдураманов, асп. (Національний техніч. ун-т України “КПІ”) Особливості тарифної політики згідно договорів ОСЦПВВНТЗ на ринку України

У даній статті описані результати аналізу дійсної, до 27 серпня 2010 року, системи ціноутворення згідно договорів обов’язкового страхування автоцивільної Continue reading

О. Калівошко, канд. екон. наук, доц. (Національний ун-т біоресурсів і природокористування України) Причини іпотечної кризи у США, її вплив та наслідки для України

Досліджено причини іпотечної кризи у США. З’ясовано її перші наслідки. Визначено чинники зниження темпів розвитку іпотечного кредитування в Україні. Continue reading