В. Тарасевич, д-р екон. наук, проф. Нац. металург. академ. України, Дніпропетровськ ФУНДАМЕНТАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА НАУКА XXI СТОЛІТТЯ: ОРІЄНТИРИ І ВЕКТОРИ ЗМІН

Розглянуто особливості об’єкту фундаментальної економічної науки в універсумному контексті. Визначено можливі зміни її статусу, а також суб’єкта, Continue reading

І. Радіонова, д-р екон. наук, проф. КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Київ ТЕОРІЯ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ У ІНСТРУМЕНТАРІЇ СУЧАСНОЇ МАКРОЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена аналізу змін інструментарію макроекономічної науки під впливом теорії фінансової нестабільності. Continue reading

Е. Прушківська, докторант КНУ імені Тараса Шевченка, Київ РОЛЬ ЗНАНЬ У ФОРМУВАННІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА: НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Стаття присвячена дослідженню ролі знань в процесі формування постіндустріального суспільства. Доведено, що в основі його формування Continue reading

В. Осецький, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, А. Прилуцький, здобувач КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ

Розкрито сутність та особливості державного регулювання аграрного ринку. Визначено проблемні питання і пріоритетні напрями посилення Continue reading

О. Нестеренко, докторант КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ТЕОРІЯ СПОНТАННОГО ПОРЯДКУ Ф.ФОН ХАЙЄКА

Розкрито сутність і ґенезу спонтанного порядку в контексті критичного аналізу конструктивізму. Запропоновано авторський підхід до Continue reading

В. Мандибура, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ІДЕОЛОГЕМИ СУЧАСНОГО КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО “ОНОВЛЕННЯ” ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Розглянуті причини виникнення і розкрито теоретичне визначення сутності сучасних економічних ідеологем та показані їх конкретні прояви. Continue reading

О. Красота, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ – МАЙБУТНЄ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

У статті розглянуто еволюцію предмету економічної теорії, наведено коротку характеристику її сучасного стану, доводиться значущість соціальних аспектів Continue reading

П. Клюкін, д-р екон. наук, доц., доц., с.н.с. ІЕ РАН НДУ Вища школа економіки, Москва (Росія) РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО КРУГООБІГУ В ХХ СТОЛІТТІ І ЇЇ СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ

У статті пропонується нова ретроспектива вивчення теорії господарського кругообігу від Ф. Кене (1758) до П. Сраффи (1960). Вона пов’язана Continue reading

О. Катигробова, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

У статті визначено сутність теорії інновацій, класифіковано напрями її розвитку, досліджено особливості еволюції інноваційної теорії в контексті Continue reading

А. Ігнатюк, д-р екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ

У статті визначені етапи зародження та розвитку теорії галузевих ринків з метою більш повного уявлення щодо її сучасних цілей, завдань та Continue reading