Д.Зухба, канд. екон. наук, МВА Донецьк. нац. техн. ун-т, Донецьк СПЕЦИФІКА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРТОСТІ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

У статті виявлено особливості методології аналізу вартості інновацій, яка є адекватною сучасному стану господарської системи і досягнутому Continue reading

А. Залєвська-Шишак, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

У статті розкрито сутність і значення суспільних благ трансформаційній економіці. Розглянуто роль держави та виявлено специфіку Continue reading

Н. Гражевська, д-р. екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

У статті висвітлено найважливіші філософсько-світоглядні та теоретико-методологічні здобутки синергетики в розумінні природи та механізмів Continue reading

Т. Гайдай, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗРУШЕНЬ ПАРАДИГМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

У статті на ґрунті застосування парадигмального підходу реалізовано методологічний аналіз структури та тенденцій розвитку сучасної економічної теорії, Continue reading

А. Вітренко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВІСТЬ СУЧАСНОЇ РЕКЛАМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ НОВОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

В статті розглянуті особливості сучасної реклами як інформаційного продукту та її значення в умовах ринкової економічної системи. Continue reading

В. Вірченко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ЗМІСТ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття присвячена аналізу еволюції теоретичних підходів до дослідження змісту та джерел права інтелектуальної власності. Досліджено особливості Continue reading

О. Белокрилова, д-р екон. наук Південний федеральний університет, Ростов-на-Дону (Росія), К. Белокрилов, канд. екон. наук Південний федеральний університет, Ростов-на-Дону (Росія) ЕВРИСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В ДОСЛІДЖЕННІ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ

Досліджено дозволяючі можливості інституціоналізму як міждисциплінарної методології, що синтезує сучасні досягнення філософії, Continue reading

К. Айнабек, д-р екон. наук, проф. Карагандинський економ. ун-т Казпотребсоюза, Караганда (Казахстан) МЕТОДОЛОГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Сталий розвиток національної економіки безпосередньо залежить від оптимальності її складових частин. Це можна буде вирішити через визначення Continue reading

В. Базилевич, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: У ПОШУКАХ НОВОЇ ПАРАДИГМИ

У статті проаналізовано мегатренди сучасного економічного розвитку, що стали серйозним викликом для економічної науки, сформувавши Continue reading