Н. Плєшакова, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО СЕКТОРА ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

У статті досліджується стан фінансової безпеки України через її основну складову – безпеку грошово-кредитного сектора. Continue reading

А. Козенко, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ В УКРАЇНІ

В статті проаналізовано проблематику формування і розвитку вертикального фінансового вирівнювання в контексті процесів, що розпочалися Continue reading

А. Дишлева, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ БАЛАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Досліджено зарубіжний досвід балансування бюджету в умовах кризи. Проаналізовано наукові підходи до забезпечення бюджетної збалансованості. Continue reading

М. Власенко, викл. ДНУ ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ ФОРМУВАННЯ БАНКОЦЕНТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

В статті розглянуто існуючі моделі фінансових систем, проаналізовано чинники формування банкоцентричної моделі фінансової системи Continue reading

Л. Шірінян, канд. екон. наук, доц., докторант Науково-дослідний фінанс. ін-т Академії фінанс. управл. Мін-ва фінансів України, Київ ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ

Виконано критичний огляд досліджень і виявлено наявність проблеми визначення і диференціації у науковій літературі понять “фінансове регулювання страхового ринку”, Continue reading

О. Чеберяко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, О. Рябоконь, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

У статті аналізуються зміни до порядку формування та виконання місцевих бюджетів відповідно до норми нового Бюджетного кодексу; розглядаються Continue reading

М. Свердан, канд. екон. наук, доц. Міжгалузевий інститут управління, Київ ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ БОРГОМ

Досліджуються питання державних запозичень, сучасних особливостей формування державного боргу та його управління. Проведена оцінка Continue reading

М. Романюк, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Д. Аманжаєв, стажер КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ІПОТЕЧНИЙ РИНОК ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

В статті розглядаються шляхи забезпечення реалізації фінансової політики держави за допомогою іпотечного ринку: накопичення капіталу, Continue reading

Т. Коляда, канд. екон. наук, ст. наук. співроб., доц. Націон. ун-т ДПС України, Ірпінь, Ю. Прозоров, наук. співроб. Ін-т економ. та прогнозув. НАН України, Київ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ ТОБІНА НА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОМУ РИНКУ В УМОВАХ КРИЗИ ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЄВРОЗОНИ ТА ЗРОСТАННЯ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

В статті проаналізовано аргументи щодо визначення доцільності запровадження податку Тобіна на фінансово-кредитному ринку в умовах кризи Continue reading

О. Катигробова, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У статті визначено сутність системи фінансового забезпечення, її структуру та інструменти, проаналізовано особливості формування в Україні та Continue reading