Г. Калач, канд. екон. наук, доц. Націон. ун-т ДПС України, Ірпінь СУПЕРЕЧНОСТІ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЦІЛЬОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Досліджено особливості інверсійного типу формування фондового ринку та його суперечності, обґрунтовано необхідність переходу до функціонально-цільового Continue reading

В. Зайчикова, канд. екон. наук, ст. наук. співроб., докторант КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПОЛІТИКИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

В статті розглядаються актуальні проблеми використання досвіду зарубіжних країн щодо заходів бюджетної політики в частині скорочення дефіциту Continue reading

Т. Грищенко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, І. Івахненко, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

В статті розглянуто особливості податкового стимулювання пропозиції цінних паперів на фондовому ринку та впливу запропонованих Continue reading

М. Боровікова, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД ТА ШЛЯХИ ЙОГО СТАБІЛІЗАЦІЇ

У статті досліджено основні ризики зростання державного боргу в після кризовий період як в розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються, Continue reading

В. Тропіна, д-р екон. наук, проф. Чернігівськ. держав. ін-т економіки і управління, Чернігів, Д. Суховий, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ФІНАНСУВАННІ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ

Досліджено поняття “соціальне страхування”, визначено вплив соціального страхування на фінансове забезпечення державних соціальних гарантій. Continue reading

І. Лютий, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, К. Курищук, Радник Міністра фінансів України ВАЛЮТНІ ОВДП ЯК ІНСТРУМЕНТ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

В статті обґрунтовано доцільність диверсифікації інструментів внутрішніх державних запозичень через подальше удосконалення механізму Continue reading

І. Дрозд, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Н. Дрозд, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Н. Заєць, голов. спеціаліст Мін-во економ. розвитку і торгівлі України, Київ, Д. Красніков, асп. Націон. акад. державн. управл. при Президентові України, Київ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ДЕРЖАВІ, В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Розглянуто сутність, еволюцію нормативного регламентування та характеристику складових збитків, завданих державі. Визначено методику їх Continue reading

Я. Белінська, д-р екон. наук, проф. Національн. ун-т ДПС України, Ірпінь, В. Биховченко, ст. викладач Національн. ун-т ДПС України, Ірпінь ІНФЛЯЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ УКРАЇНИ

Досліджено вплив монетарної політики на цінову динаміку в Україні. Визначено фактори інфляції в Україні. З’ясовано роль НБУ в регулюванні цінової динаміки. Continue reading

Р. Кулієв, д-р. екон. наук., проф. Азербайдж. технічн. ун-т, Азербайджан (Азербайджан) СТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ АЗЕРБАЙДЖАНА В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

У роботі подана докладна характеристика елементів фінансової системи Азербайджану. Досліджується вплив світової фінансової кризи на економіку країни. Continue reading