Б. Засадний, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ АНАЛІЗ ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КРАЇНАМИ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

У статті розглянуто досвід застосування міжнародних стандартів фінансової звітності у різних країнах з перехідною економікою, на основі якого Continue reading

В. Вірченко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СУТНІСТЬ ВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЇХ РОЛЬ У СУСПІЛЬНОМУ ВІДТВОРЕННІ

Стаття присвячена теоретичному аналізу сутності та структури відносин інтелектуальної власності. Досліджено види відносин інтелектуальної власності Continue reading

А. Таубаєв, д-р екон. наук, проф. Карагандинський економічний університет Казпотребсоюза, Казахстан ІНТЕГРАЦІЙНІ І МЕРЕЖЕВІ МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАЗАХСТАНУ

У статті розглянуто теоретичні та практичні питання розвитку на сучасному етапі інтеграційних форм мережевої взаємодії університетів в Continue reading

А. Старостіна, д-р екон. наук, проф., В. Кравченко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ НАУКОВИХ РОБІТ (АКТУАЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ, ТЕМА, МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ)

В статті розглядаються методологічні аспекти підготовки кваліфікаційних наукових робіт, пов’язані із обґрунтуванням актуальності Continue reading

А. Сембеков, д-р екон. наук, проф. Карагандинский економічний університет Казпотребсоюза, Казахстан НАЦІОНАЛЬНІ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРАЗІЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

У статті розглянуті деякі проблеми національних страхових ринків Казахстану, Білорусії, Російської Федерації в умовах інтеграційних об’єднань Митного Союзу, Continue reading

Н. Ревуцька, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, В. Лаврененко, канд. екон. наук, доц. ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ РЕСУРНОЇ ТЕОРІЇ

Досліджено основний зміст та етапи еволюції ресурсної теорії. Узагальнено ознаки стійких конкурентних переваг і типи економічних рент, Continue reading

C. Науменкова, д-р екон. наук, проф., К. Лагутіна, канд. екон. наук КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЗЛИТТІВ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

В статті досліджено особливості існуючих підходів до оцінювання корпоративних злиттів і поглинань, визначено переваги та недоліки їх застосування Continue reading

Т. Мурована, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Досліджено актуальні проблеми бухгалтерського обліку та оподаткування підприємств зеленого бізнесу в умовах реалізації державної екологічної політики в Україні. Continue reading

Н. Ковтун, д-р екон. наук, проф., О. Доліновська, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС

За результатами дослідження була розроблена економіко-статистична модель залежності державного боргу та основних макроекономічних факторів, Continue reading

Г. Харламова, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ: ПЕРЕХІД ДО СТІЙКОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Сталий енергетичний розвиток є складним завданням, так що тільки комплексні рішення і підходи можливо реалізувати найбільш ефективним чином. Continue reading