О. Гончарова, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК МЕТОД ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті досліджено підходи до процесного управління, визначено методи вдосконалення бізнес-процесів, обгрунтовано сутність та особливості Continue reading

О. Мірошниченко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ

Проаналізовано стан і динаміку інноваційної активності промислових підприємств України. Досліджено рівень використання підприємствами Continue reading

В. Осокіна, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Н. Руденко, канд. екон. наук, доц. Дипломатична академія України при МЗС України, Київ ГРОШОВІ ТРАНСФЕРТИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ

Проаналізовано вплив грошових трансфертів трудових мігрантів як важливого альтернативного джерела інвестицій на розвиток економіки України Continue reading

В. Середа, канд. екон. наук, доц., Л. Мартинюк, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ МОДИФІКАЦІЯ ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОЇ СКЛАДОВОЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В статті здійснено аналіз теорії та практики використання протекціонізму в міжнародній торгівлі в умовах глобалізації. Визначено основні причини, Continue reading

М. Голованенко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ДІАГНОСТУВАННЯ ТИПУ ДИНАМІКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТОПОЛОГІЧНИХ ТЕСТІВ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЄС)

У статті розглянуто методику реалізації окремих елементів топологічних тестів з метою виявлення наявності атрактору й діагностики типу Continue reading

Л. Чубук, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАВОК ДИСКОНТУ ТА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ, АДЕКВАТНИХ РИНКОВИМ УМОВАМ

Проаналізовано існуючі методи визначення ставок дисконту та капіталізації для оцінки дохідної нерухомості з точки зору їх розповсюдженості, Continue reading

О. Отрошко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ: КРИТИКА ХИБНИХ УЯВЛЕНЬ

У статті спростовуються деякі помилкові уявлення щодо зовнішніх ефектів. Особливу увагу приділено критичному аналізу традиційних підходів до Continue reading

Т. Литвиненко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК УМОВА ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

В статті висунута гіпотеза, що ініціативи підприємств з впровадження корпоративної соціальної відповідальності в свою діяльність Continue reading

Н. Скопенко, д-р екон. наук, доц. Національний університет харчових технологій, Київ, Н. Андреюк, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

У статті визначено і класифіковано ризики інтеграційної взаємодії підприємств на різних етапах здійснення інтеграції. Запропоновано розглядати Continue reading

Е. Мазурін, канд. т. наук, доц., І. Лапушкін, здобувач МГТУ імені Н.Э. Баумана, Росія ВИБІР ФОРМ КООПЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТРИЦІ “ЛАНДШАФТ ПІДПРИЄМСТВА”

У статті наведено опис методу для вибору альтернатив реалізації процесів допомогою кооперації підприємства з іншими підприємствами Continue reading