Б. Жуманова, канд. екон. наук, доц. Казахський університет технології та бізнесу, Республіка Казахстан ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ КАЗАХСТАНУ

Розглянуто теоретичні та практичні питання фінансового забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу Казахстану. Continue reading

Т. Затонацька, канд. фіз.-мат. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ РОЛЬ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті висвітлено еволюцію підходів до розробки фіскальної політики, а також запропоновано відповідні заходи щодо забезпечення Continue reading

Г. Єлісєєва, асп. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЗЕЛЕНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

В статті було досліджено набір показників, запропонованих ОЕСР, що призначений для оцінки економічних можливостей, що виникають Continue reading

А. Вікулова, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У статті викладено розуміння суті процесу комерціалізації та виявлено її характерні риси. Визначено основні напрямки державного Continue reading

Е. Сойка, д-р екон. наук, проф. Економічний університет м. Катовіце, Республіка Польща БАГАТОВИМІРНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС

В статті проведено порівняльний аналіз рівнів життя населення країн-членів ЄС, визначено їх відмінності та виявлено групи країн зі схожими Continue reading

С. Шакеев, канд. екон. наук, доц. Казахський Гуманітарно-Юридичний Університет, Республіка Казахстан ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКОЇ ЛОГІСТИКИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто шляхи вдосконалення управління матеріально-технічним постачанням родинних підприємстві промисловості. Проаналізовано Continue reading

В. Осецький, д-р екон. наук, проф., І. Калінкова, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ВПЛИВ ШОКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ СПАД В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ РИНКОВИХ СИГНАЛІВ ВІДНОВЛЕННЯ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

В даній статті представлені деякі із сигналів економічного відновлення в умовах стагнаційної фази бізнес циклу. Однак, більшість даних Continue reading

О. Любкіна, канд. екон. наук, доц., М. Боровікова, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ДИСБАЛАНСИ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ І КАНАЛИ ЇХ ТРАНСМІСІЇ У СИСТЕМНІ РИЗИКИ В МОНЕТАРНІЙ СФЕРІ

У статті досліджено сучасний стан та основні дисбаланси в системі фінансового ринку України, що здатні суттєво впливати на досягнення Continue reading

О. Кузьома, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ КРАЇН СНД ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ЇХНЬОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Визначено, що міжнародна мережа електронних комунікацій допомагає різним економічним суб’єктам швидше знаходити партнерів, Continue reading

Ж. Конурбаева, канд. екон. наук, доц., А. Закімова, канд. екон. наук, доц. Східно-Казахський державний технічний університет ім. Д. Серикбаєва, Республіка Казахстан, М. Рахимбердинова, докторант Казахський економічний університет ім. Т. Рискулова, Республіка Казахстан РОЗВИТОК РИНКУ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ ТВАРИННИЦВА ЯК ФАКТОР ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАЗАХСТАНУ

Найважливішою складовою частиною експортного потенціалу Казахстану мають стати продукти переробки вторинної сировини тваринництва. Continue reading