Л. Лазебник, д-р екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ АКТУАЛЬНІ ТРЕНДИ В РЕГУЛЮВАННІ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

В роботі розкрита сучасна структура регулювання світової фінансово-банківської системи. Виявленні сучасні тенденції в регулюванні з урахуванням досвіду Continue reading

Л. Крилова, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЗАЛУЧЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ НА ФОНДОВИХ РИНКАХ: ПУБЛІЧНЕ ЧИ ПРИВАТНЕ РОМІЩЕННЯ АКЦІЙ

Стаття присвячена процесам залучення акціонерного капіталу на зовнішніх ринках і розлядає переваги та недоліки двох основних способів публічного розміщення (IPO) Continue reading

Н. Кочкіна, канд. екон. наук, доц., В. Наконечний, маг. екон. наук КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ВІРУСНОЇ РЕКЛАМИ

У статті виявлено тенденції розвитку світового ринку реклами загалом та ринку вірусної реклами зокрема. Визначено темпи зростання Continue reading

О. Комендант, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СУЧАСНІ ЦЕНТРИ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ ПІД ВПЛИВОМ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Визначено основні складові впливу нової економіки на сучасні світові центри міжнародної міграції. Розглянуто сучасний стан світових центрів Continue reading

В. Кирій, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИМ ІНСТРУМЕНТ СТРУКТУРОВАНОГО ФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Досліджено теоретичні основи сутності сек’юритизації як основного інструменту структурованого фінансування банків та наведено характеристики Continue reading

С. Кальний, викладач Академія муніципального управління, Київ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

У статті розглянуто теоретичні засади, виявлено проблеми та завдання державного регулювання сфери сільсь¬кого господарства з метою забезпечення Continue reading

С. Іванов, д-р хім. наук, проф., Т. Артюх, д-р тех. наук, проф. Національний університет харчових технологій, Київ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УКРАЇНОЮ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЄС: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ

В роботі досліджено економічні та нормативно-правові наслідки, обумовлені парафуванням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом Continue reading

В. Іванов, д-р екон. наук, проф. Санкт-Петербурзький державний університет, Санкт-Петербург, С. Науменкова, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

У статті проведено аналіз різних підходів щодо визначення поняття “фінансовий ринок”, досліджено специфіку реалізації його функцій та використання Continue reading

І. Єгоров, д-р екон. наук, ст. наук. співр. Інститут економіки та прогнозування, А. Маслюківська, асп., асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті обґрунтовано необхідність активізації інноваційної діяльності та наведено приклади успішного впровадження інновацій у діяльності окремих Continue reading

Н. Давлетбаєва, канд. екон. наук, доц. Карагандинський державний технічний університет, Республіка Казахстан ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА КАЗАХСТАНУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

У статті розглянуті національні особливості становлення та подальшого розвитку інноваційних систем України та Казахстану на сучасному етапі. Continue reading