Н. Шпигоцька, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ФІНАНСУВАННІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

Розглянуто структуру фінансування капіталу вітчизняних підприємств за джерелами, формами та строками фінансування. Досліджено структуру фінансування капітальних Continue reading

Н. Плєшакова, асист., асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГИ У ВИЗНАЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

У статті досліджується проблема глобальної фінансової стабільності і позиція України у міжнародних кредитних рейтингах, що складаються міжнародними організаціями Continue reading

М. Онопко, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУВЕРЕННИХ ФОНДІВ БАГАТСТВА ЯК СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Здійснено аналіз особливостей, притаманним суверенним фондам багатства як суб’єктам економічних відносин та визначено основні підходи до оцінки їх діяльності. Continue reading

І. Єріна, асп. ДП “Науково-техніч. комплекс статист. досліджень”, Київ ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ НА ОКРЕМИХ СЕГМЕНТАХ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ

Досліджується динаміка і структура українського ринку послуг в контексті глобальних тенденцій. Наводяться результати статистичного оцінювання збалансованості торгівлі Continue reading

М. Дяченко, асп. Дніпропетровська держ. фінансова академія, Дніпропетровськ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ ДІЄВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

У статті розкрито сутність державного фінансового контролю як важливого чинника посилення дієвості бюджетної політики стимулювання соціально-економічного розвитку Continue reading

І. Чорнодід, канд. екон. наук, доц., докторант Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Київ КОНКУРЕНТНА СОЦІАЛЬНА ПОЗИЦІЯ КРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

У статті розкривається сутність конкурентної позиції країни та проводиться порівняльний аналіз за міжнародними індексами та показниками. Також характеризуються Continue reading

Д. Третяк, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Основною метою функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення є поліпшення рівня життя людей, забезпечення стійкості пенсійної системи. Continue reading

Ю. Субботович, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, К. Фурманець, асп. Український держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі, Київ ЗОВНІШНЬОБОРГОВА СИТУАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

У статті проаналізовано поточний стан та структуру зовнішнього державного боргу в країнах з різним рівнем доходів на душу населення та досліджено особливості боргової Continue reading

С. Рибак, канд. екон. наук, доц. Міністерство фінансів України, Київ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

В статті визначено проблеми соціалізації міжбюджетних відносин в Україні та напрями подальшого реформування для динамічного соціально-економічного розвитку держави. Continue reading

Ю. Петленко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСІВ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР В УКРАЇНИ

У статті визначено економічний зміст та умови інституційного розвитку фінансового механізму вертикально-інтегрованих структур в Україні, розглянуто організаційні Continue reading