Ф. Муршудлі, д-р філософії з економіки Інвестиційна компанія “Caspian Capital”, Баку, Азербайджан СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ БАНКІВ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Розглядається вплив фінансової глобалізації на розвиток глобальних банків. Виділяються найбільш значущі її прояви в світовій банківській системі, зокрема, Continue reading

О. Любкіна, канд. екон. наук, доц., докторант КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОПЕРАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ В УМОВАХ ВИХОДУ З РЕЦЕСІЇ

У статті узагальнюються сучасні підходи до удосконалення інструментарію монетарної політики як відповідь на ви- клики фінансових криз останніх десятиріч. Continue reading

К. Курищук, здобувач КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ВНУТРІШНІЙ РИНОК ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

В статті проаналізовано ефективність боргової політики України, визначено її недоліки та наслідки для економіки. Дана оцінка розвитку внутрішнього ринку державних цінних Continue reading

Н. Дрозд, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглядаються деструктивні прояви неформального сектору економічної діяльності на соціально-економічний розвиток країни. Доведено, що незважаючи Continue reading

Р. Білик, канд. екон. наук, доц., докторант Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, Чернівці ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗМІЦНЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

Доведена важливість застосування фінансових інструментів регулювання регіональної конкурентоспроможності, проаналізовано використання фінансових інструментів Continue reading

Д. Юрявіченє, д-р екон. наук, проф. Університет Миколаса Ромеріса, Вільнюс (Литва), М. Боровікова, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКІВ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В КРАЇНАХ ЄС

У статті розглянуті основні етапи та результати вдосконалення системи регулювання фондового ринку, в тому числі і розрахунків за операціями з цінними паперами,  Continue reading

О. Чеберяко, д-р іст. наук, доц., А. Лобода, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УКРАЇНІ

Досліджено теоретичні аспекти державного регулювання діяльності банківських та небанківських фінансових посередників в Україні. Здійснено характеристику основних повноважень  Continue reading

І. Лютий, д-р екон. наук, проф., Д. Осецька, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СОЦІАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

У статті здійснено комплексне дослідження соціальних пріоритетів фіскальної політики в Україні. Розглянуто ефективність інструментів фіскальної політики в системі  Continue reading

Р. Кулієв, д-р екон. наук, проф. Азербайджанський технічний ун-т, Баку (Азербайджан) ФІНАНСОВИЙ РИНОК АЗЕРБАЙДЖАНА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В статті розглянуто азербайджанську модель економіки. Аналізуються складові фінансового ринку держави: Державний бюджет, Державний нафтовий фонд, Азербайджанська  Continue reading

Ю. Колобов, Міністр фінансів України Міністерство фінансів України, Київ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ В КОНТЕКСТІ ПРІОРИТЕТІВ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано існуючі методи управління державним боргом, особливості їх застосування, проблеми високого рівня державного боргу та ефективність системи управління Continue reading