А. Шолойко, канд. екон. наук, ст. наук. співроб., асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ АСПЕКТИ

Розглянуто ключові показники розвитку страхового ринку України та зарубіжних країн в докризовий, кризовий і посткризовий періоди. Виявлено основні Continue reading

В. Веретнов, ст. викл. КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Київ КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ЦЕДЕНТОМОБЛІГАТОРНОГО ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНОГО ПОКРИТТЯ ПО ДОГОВОРУ ЕКСЦЕДЕНТУ ЗБИТКУ

На вибір цедентом оптимального перестрахувального покриття впливають зовнішні, внутрішні, об’єктивні, суб’єктивні чинники. Обґрунтовано Continue reading

Т. Кривошлик, канд. екон. наук, доц. КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Київ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РИЗИКУ ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН

У статті досліджено практичні аспекти проведення оцінки ризику при страхуванні майна громадян. Визначено її зміст та місце в андерайтинговій Continue reading

Н. Приказюк, канд. екон. наук, доц., Т. Моташко, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ РОЛЬ ІНТЕРНЕТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Досліджено роль Інтернету в реалізації страхових послуг, виокремлено переваги використання технологій Інтернету для суб’єктів страхового Continue reading

Д. Расшивалов, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА СВІТОВОМУ СТРАХОВОМУ РИНКУ: ЗМІНИ РУШІЇВ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ

В статті проаналізовано питання інтернаціоналізації страхової діяльності та її поглиблення в контексті нових чинників та рушіїв процесів злиттів Continue reading

О. Машаро, начальник Департаменту інформаційного забезпечення, аналізу та методології страхування Моторне (транспортне) страхове бюро України, Київ АДЕКВАТНІСТЬ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СИСТЕМИ БОНУС-МАЛУС

В статті викладені результати дослідження питання впливу системи бонус-малус на загальний обсяг страхових премій за договорами обов’язкового Continue reading

О. Залєтов, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглянуто особливості макропруденційного нагляду та регулювання, визначені основні проблеми його реалізації для регулювання вітчизняного Continue reading

В. Шевченко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ РИЗИКИ ТА СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

Досліджується фактори та структура міжнародного руху капіталу, його суперечливий вплив на глобальні та національні процеси. Визначено ризики Continue reading

О. Жилінська, канд. екон. наук, доц., А. Вікулова, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СТРАХУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано сучасну практику страхування інтелектуальної власності у розвинених країнах світу, визначено особливості Continue reading

О. Гаманкова, д-р екон. наук, проф. КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Київ, С. Шимків, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ

У статті визначено основні тенденції розвитку соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Continue reading