М. Шумаєва, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІНДЕКСНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ НА БАЗІ ІКТ-ІНДЕКСІВ

У статті запропоновано індексну модель оцінювання розвитку інформаційного суспільства України на базі оглянутих методик побудови найбільш Continue reading

Г. Чорноус, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті проаналізовано потенційні можливості агентно-орієнтованого підходу для підтримки процесів прийняття оперативних Continue reading

О. Черняк, д-р екон. наук, проф., О. Комашко, канд. фіз.-мат. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ВПЛИВ САЙМОНА КУЗНЕЦЯ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМЕТРИКИ ТА ЕКОНОМІКИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Емпіричні та теоретичні дослідження С. Кузнеця в теорії економічного зростання та економічного розвитку, здійснені у 1940-1960-х роках, Continue reading

Г. Харламова, канд. екон. наук, доц., В. Бутьковський, економіст Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІНДЕКС ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: КОНЦЕПЦІЯ ТА ОЦІНКА

Екологічна безпека держави – це складна та багатогранна категорія, яка потребує глибокого опрацювання та вивчення. У статті узагальнені Continue reading

Т. Трохлюк, здобувач Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОНФЛІКТ: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ АБО ВИРОЩУВАННЯ БІОМАСИ ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ

Розглянуто актуальні питання наслідків трансформації сільськогосподарського природокористування на прикладі зони Полісся України. Continue reading

Є. Ткач, канд. екон. наук, доц., С. Ткач, здобувач, асист. Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Чернівці ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ДИНАМІКИ В УКРАЇНІ

В статті досліджено фактори, що здійснюють вплив на процес валютного курсоутворення в Україні, а також наслідки валютно-курсових Continue reading

Н. Строченко, канд. екон. наук, доц. Сумський національний аграрний університет, Суми ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗРОСТАННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ АПК УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ІЗ ВУГЛЕЦЕВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

Метою статі є соціо-еколого-економічний аналіз та обґрунтування ефективності процедур екологічних стандартизації і сертифікації щодо вирощування Continue reading

Р. Рудик, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СТАН ПРОБЛЕМ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА РИНКУ ЗОВНІШНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Стаття присвячена оцінці сучасного стану боргової політики України на ринку зовнішніх запозичень. В статті визначено ключові фактори формування Continue reading

К. Приходько, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ IНДЕКСIВ ЦIН ДЛЯ ОЦІНКИ ВВП ТА ЙОГО КОМПОНЕНТІВ В ПОСТІЙНИХ ЦІНАХ ЗГІДНО МЕТОДОЛОГІЇ СНР

Розглянуто вимоги та методичні підходи до розрахунку системи індексів цін (дефляторів) в національних рахунках, надано оцінку рівню і Continue reading

В. Осецький, д-р екон. наук, проф., М. Ковтун, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКІВ НА РОЗВИТОК РИНКУ ЖИТЛА УКРАЇНИ

У статті розглядається невизначеність як елемент сучасної господарської системи, аналізуються і виділяються фактори невизначеності. Continue reading