М. Ситницький, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Узагальнено основні елементи та проблеми системи стратегічного управління персоналом банківських установ. Запропоновано напрями вдосконалення Continue reading

П. Кухта, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ MIRR В ОЦІНЮВАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Розкрито особливості методу MIRR в оцінюванні ефективності інвестиційних проектів, обмеження щодо його застосування, переваги і Continue reading

Г. Ільїна, канд. філос. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МОРАЛЬНА ТЕЛЕОЛОГІЯ В ЕТИЧНІЙ КРИТИЦІ ЕКОНОМІЗМУ

У статті розглянута моральна телеологія в умовах етичної критики економізму. Відповідальність як етична категорія проінтерпретована з точки зору Continue reading

В. Святненко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена дослідженню сутності та особливостей маркетингових технологій, необхідності їх використання вітчизняними Continue reading

В. Приймак, канд. екон. наук, доц., В. Балан, канд. фіз.-мат. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БАЗИС КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

У статті узагальнено та систематизовано концептуальні складові комунікативного менеджменту. Надано практичні рекомендації щодо комунікативного Continue reading

І. Крупка, канд. екон. наук, доц. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

У статті досліджено еволюцію державного регулювання вітчизняного ринку фінансових послуг та проаналізовано досвід зарубіжних країн. На цій основі Continue reading

І. Корнілова, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СВІТОВИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

У статті розкрито та узагальнено досвід фінансового підтримки інноваційному розвитку країн, які зайняли високі позиції у світовому економічному просторі Continue reading

К. Ковальська, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ НІМЕЧЧИНИ У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ

У статті досліджено сучасний стан ринку консалтингових послуг Німеччини. Проаналізовано структурну конфігурацію консалтингового Continue reading

О. Герасименко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Уточнено сутність та склад соціально-трудової сфери. Виокремлено передумови, закономірності та нові імперативи розвитку соціально-трудової сфери Continue reading

О. Жилінська, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, М. Чуйко, магістр Університет Нурланда, Буде, Норвегія АУДИТ НОВАТОРСЬКИХ ІДЕЙ ЯК ПОПЕРЕДНІЙ ЕТАП БІЗНЕС-ПЛАНУ СТАРТАП-ПРОЕКТІВ

Розкрито сутність техніко-економічного обґрунтування доцільності залучення венчурних інвестицій для реалізації новаторських ідей. Охарактеризовано Continue reading