Н. Бутенко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, К. Панькова, асп. Луцький національний технічний університет, Луцьк ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПАРТНЕРСЬКИМИ МЕРЕЖАМИ В КОНТЕКСТІ УПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В статті узагальнено теоретичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо екологізації діяльності учасників партнерських мереж. Особливу Continue reading

А. Цюцяк, старш. викладач Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Івано-Франківськ СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

У статті висвітлено сутність, особливості оподаткування та порядок відображення операцій, зумовлених виконанням договору комерційної Continue reading

О. Клепікова, канд. екон. наук, доц. Одеський національний політехнічний університет, Одеса ОЦІНКА ПРИБУТКУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

В статті розглянуті основні положення обліку та руху фінансових ресурсів страхової компанії. Розроблено імітаційну модель взаємодії фінансових потоків Continue reading

О. Піскунова, д-р екон. наук, доц., О. Осипова, асист. ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, Київ КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ У МОДЕЛЮВАННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

На основі статистичних даних за регіонами України з використанням методу кластерного аналізу k–середніх здійснено класифікацію регіонів України Continue reading

І. Проценко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАГАТОСТОРОННЬОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПОСЛУГ

У статті визначено передумови становлення та чинники розвитку міжнародно-правового регулювання міжнародного ринку послуг. Виявлено основні Continue reading

М. Освальд, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

У статті здійснено аналіз мотивів суб’єктів трансфертного ціноутворення, а також функцій трансфертних цін для вияву конфлікту інтересів Continue reading

М. Устименко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У ПІДВИЩЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті розкривається як інтеграція до міжнародних інноваційних кластерів впливає на підвищення економічної стійкості підприємств-учасників кластеру, Continue reading

А. Козлова, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНИЙ АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

В статті визначені чинники впливу глобалізації на міжнародний аграрний сектор економіки. Досліджено основні технологічні імперативи Continue reading

Н. Данилова, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЗМІНА ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ПІД ВПЛИВОМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

У статті досліджено сучасні тенденції системи світового енергозабезпечення, виявлено фактори впливу на зміну політики державного Continue reading

В. Савельєв, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МОДЕЛЬ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ЯК ОСНОВА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

У статті розглянуті базові сегменти споживачів, проаналізовані їх мотиви споживання. Розроблена модель зміни поведінки споживачів в умовах зниження Continue reading