В. Шелудько, канд. техн. наук, доц., В. Вірченко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ

Стаття присвячена аналізу структури та особливостей розвитку світового ринку похідних цінних паперів. Досліджено історію формування Continue reading

В. Швець, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ ОСВІТІ

В статті досліджено, на основі критичного аналізу обліково-аналітичної науки, освіти і практики, актуальні напрями удосконалення Continue reading

В. Середа, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті здійснено аналіз механізмів вирішення протиріч реалізації моделі сталого розвитку в умовах глобалізації. Розглянуто досвід узгодження Continue reading

О. Піменова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Розкрито основні проблеми аграрного сектору економіки України в сучасних умовах. Визначено основні напрями розвитку сільського господарства України. Continue reading

Л. Пащук, канд. екон. наук, асист., О. Комендант, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В УПРАВЛІННІ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ

Визначено основні проблеми та перспективи використання міжнародного досвіду побудов систем мерчандайзингу як елементу комплексу Continue reading

С. Науменкова, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОБСТЕЖЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ: ДОСВІД ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ

У статті розкрито підходи центральних банків до обстеження умов банківського кредитування для оцінки впливу нецінових факторів на збалансованість Continue reading

Л. Молдаван, д-р екон. наук, проф., заслужений економіст України, головний науковий співробітник відділу форм та методів господарювання в агропродовольчому комплексі ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Київ АГРОЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Проаналізовано досвід розвитку форм господарювання розвинутих країн. Запропоновано шляхи розвитку вітчизняного сільського господарства. Continue reading

В. Міщенко, д-р екон. наук, проф. Національний банк України, Київ, С. Міщенко, д-р екон. наук, доц. Університет банківської справи НБУ, Київ СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕЖИТТЄЗДАТНИХ БАНКІВ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОБЛЕМНИХ АКТИВІВ

Досліджено умови виникнення нежиттєздатних банків, охарактеризовано сучасні підходи до управління проблемними банками та Continue reading

Л. Лазебник, д-р екон. наук, доц., Н. Думенко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ БАНКІВСЬКОГО ПРОЦЕНТУ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА

В статті здійснено ретроспективний аналіз основних поглядів на природу проценту. Наведено різні обґрунтування походження проценту, Continue reading

К. Кучеренко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Розглянуто потенційні можливості інформаційних технологій в управлінні реалізації туристичного продукту, ви- значення переваг використання Continue reading