В. Веретнов, старший викладач Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, Київ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЦЕДЕНТА, ПЕРЕСТРАХОВИКА НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ СТРАХОВОМУ РИНКУ

Економічна ефективність перестрахувальних операцій суттєво впливає на конкурентоспроможність цедента і перестраховика. Водночас конкурентоспроможність перестрахувальних операцій не завжди забезпечує економічну Continue reading

Р. Пікус, канд. екон. наук, проф. В. Заколодяжний, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

В статті досліджено сутність та місце інновацій як фактору підвищення ефективності страхової діяльності. Виявлено специфічні особливості інноваційного розвитку страхування, що є результатом особливостей Continue reading

Г. Олійник, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

У статті визначено роль державно-приватного партнерства у соціально-економічному розвитку країни та її регіонів, визначено основні причини і соціальні фактори на користь впровадження ДПП в Україні, виокремлено Continue reading

О. Лобова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Узагальнено особливості страхування професійної відповідальності. Визначено сутність поняття професійна відповідальність. Охарактеризовано основні елементи договору страхування професійної відповідальності. Continue reading

Г. Тлуста, канд. екон. наук, доц. В. Ерастов, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-СТРАХУВАННЯ

В даній статті розглядається розвиток Інтернет-страхування в зарубіжних країнах. Вивчаються основні умови та тенденції розвитку ринку Інтернет-страхування в процесі інформатизації класичного страхового ринку Continue reading

А. Шолойко, канд. екон. наук, ст. наук. співроб., асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ В СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ

Узагальнено особливості бухгалтерського обліку та аудиту в страхових організаціях України, а також чинники, що їх зумовлюють. Розглянуто тенденції переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності в країнах світу. Continue reading

Н. Приказюк, канд. екон. наук, доц., Т. Моташко, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ НОВІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Досліджено теоретичні аспекти автотранспортного страхування. Проаналізовано розвиток автотранспортного страхування з позиції інноваційних заходів, що в ньому здійснюються, у світі. Виявлено актуальні проблеми Continue reading

О. Залєтов, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СТРАХОВА ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЯ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті розглянута сутність, роль та завдання страхової політики в сучасних умовах. Визначено страхову політику як систему заходів владних структур та суб’єктів господарювання щодо використання інструментів Continue reading

С. Березіна, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ УЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

У статті висвітлена роль соціального страхування в соціальній інфраструктурі України. Досліджені напрямки та заходи по удосконаленню сучасної системи соціального страхування та виявлені основні недоліки Continue reading

Л. Волохова, канд. екон. наук, доц., О. Євсєєнко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СТАЛЕ СТРАХУВАННЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ПІДТРИМКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Встановлено місце страхового сектору у підтримці сталого розвитку та запропоновано можливі заходи щодо зменшення соціальної та економічної шкоди від настання ризикових подій, основаних на ефективному ризик-менеджменті, Continue reading