Ф. Джасевіцейне, д-р соц. наук, K. Слекіте-Джусейне, магістр наук в галузі економіки Університет Вільнюса, Вільнюс, Литва АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ПРИЧИН БАНКРУТСТВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Статтю присвячено можливостям застосування Закону про банкрутство фізичних осіб в Литві. Детальний аналіз надає можливість розкрити чинники впливу банкрутства фізичних осіб, а також передбачити залучення Continue reading

Н. Слушаєнко, канд. фіз.-мат. наук, доц., Д. Апенько, економіст Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СУЧАСНІ МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПРИ ПЛАНУВАННІ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У даній статті досліджено роль ціноутворення для стратегічної діяльності фармацевтичних підприємств. Була модифікована дифузійна модель Басса для нових продуктів, проведене емпіричне тестування моделі на вибірці Continue reading

В. Скіцько, канд. екон. наук, доц., докторант Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ З ВРАХУВАННЯМ СИНЕРГІЇ ТА СИНЕРГЕТИКИ

В статті досліджено сучасний стан проблеми управління логістичними системами. Уточнено поняття синергії та синергічного ефекту в логістиці, описані фактори синергічного ефекту в логістичних системах різного рівня. Continue reading

І. Романюк, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна СИСТЕМА ОБ’ЄКТИВНИХ ТА СУБ’ЄКТИВНИХ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

У статті розглядаються підходи до визначення і виміру якості життя. Кожен підхід до вимірювання якості життя містить інформацію, яка не міститься в інших. Дослідженні економічні, суб’єктивні та соціальні показники. Continue reading

Я. Парадіш, д-р екон. наук, проф. Центр регіональної статистики, Познань, Польша, К. Парадиш, магістр з екон., наук. співр. Познанський університет економіки, Познань, Польша ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНА У СВІТЛІ МОДЕЛЛІ НАРОДЖУВАНОСТІ ЗА ПЕРІОД ПАРАДИША

У статті відображено питання дослідження, які в теперішній час мають надзвичайно важливе значення в методології аналізу народжуваності за період. Когортний аналіз розкриває великі можливості для опису процесу Continue reading

М. Осьмак, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕЛІ НАРОДЖУВАНОСТІ В УКРАЇНІ

В статті викладено характеристику сучасної моделі народжуваності і планування сім’ї в Україні. Описано, трансформацію вікової моделі народжуваності та зміни в структурі народжуваності за черговістю народжень. Continue reading

О. Іваненко, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

У статті проведено аналіз конкурентоспроможності туристичного підприємства на основі інтегральної оцінки на ринку туристичних послуг. Розроблено систему показників для обґрунтування рейтингової оцінки фінансового Continue reading

Ю. Затуливітер, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В МОДЕЛЯХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті досліджено історичний аспект виділення екологічної складової в концепції сталого економічного розвитку. Розглянуто теорії та концепції, що об’єднують економіку та природне середовище в умовах обмеженості Continue reading

Н. Гончаренко, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, В. Короткий, асп. Криворізький національний університет, Кривий Ріг ЕКОЛОГІЧНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ І ВИДИ

Досліджені теоретичні засади екологічного інвестування підприємств гірничодобувної галузі. Уточнено сутність категорії “екологічні інвестиції”. Розкрито особливості залучення екологічних інвестицій гірничорудних Continue reading

А. Ганюкова, асп. Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

У статті розглянуто структуру та зміст статистичного забезпечення аналізу середньої освіти. Особливу увагу приділено організаційним засадам побудови системи статистичних показників стану та тенденцій розвитку Continue reading