І. Магдич, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Досліджено методичні підходи до аналізу грошових потоків в інвестиційній діяльності підприємства; сформовано систему руху чистих грошових потоків, що відображає вплив ефективності управління грошовими потоками Continue reading

М. Римкіна, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ АДМІНІСТРАТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Висвітлено сучасне місце та значення розвитку сонячної енергетики на міжнародному й національному рівнях. Запропоновано основні адміністративні інструменти регулювання соціально-економічного розвитку сонячної енергетики в Україні. Continue reading

О. Дьомкіна, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПРИ ІНВЕСТИЦІЯХ У РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто зміст поняття інвестиційного ризику з точки зору інвестування у розвиток персоналу підприємства. Визначено особливості оцінки ризиків, притаманних таким інвестиціям, та проаналізовано класичні методи Continue reading

Т. Костенко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІННОВАЦІЙНІ РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ

Досліджено зарубіжний досвід упровадження інновацій на підприємствах цукрової галузі. Проаналізовано спільні тенденції інноваційного розвитку та динаміки продуктивності праці на цукрових заводах України протягом Continue reading

Н. Азьмук, канд. екон. наук, заст. директора Черкаський державний бізнес-коледж, Черкаси, Україна СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ ЦИФРОВОГО РИНКУ ПРАЦІ

Обґрунтовано сегментацію глобального ринку праці на цифровий і традиційний, проведено їх порівняльний аналіз. Описано трансформацію процесу праці в сучасному глобальному інформаційному просторі. Визначено суб’єкти Continue reading

Т. Кравченко, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Розкрито сутність ресурсного забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами. Охарактеризовано особливості використання основних категорій ресурсної теорії. Розглянуто види ресурсних Continue reading

О. Мірошниченко, канд. екон. наук, доц., К. Кривко, економіст Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ

Розглянуто сучасні напрями розвитку ресурсної концепції управління підприємством. Охарактеризовано особливості використання концепції управління знаннями, концепції відкритих інновацій та ресурсної теорії Continue reading

І. Каленюк, д-р екон. наук, проф. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, Київ, О. Куклін, д-р екон. наук, проф. Черкаський державний бізнес-коледж, Черкаси РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Узагальнено сучасні наукові підходи до розуміння сутності та проявів ризиків у сфері вищої освіти. Обґрунтовано необхідність формування освітнього ризик-менеджменту. Розкрито актуальність і зміст створення Continue reading

Д. Баюра, д-р екон. наук, проф., Д. Ситенко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ IPO ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТИТУТ ТА ПЕРЕДУМОВА КОРПОРАТИВНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Охарактеризовано ключові фактори інвестиційної привабливості агропромислового сектору України та необхідність фінансування його розвитку за рахунок використання IPO. Розкрито сутність, переваги та недоліки IPO. Continue reading

О. Грішнова, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, С. Дмитрук, асист. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ КРИЗИ: ОЦІНКА І ПОШУК МОЖЛИВОСТЕЙ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Розкрито авторську методику оцінки глибини кризових явищ за інтегральним індексом, проаналізовано її динаміку в Україні у 2008–2013 рр. Виявлено силу впливу кризових явищ на можливості збереження людського Continue reading