М. Тихінделін, канд. екон. наук, асист., М.-Т.Бека, економіст Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія ЯК ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ БРЕНДА ВПЛИВАЄ НА ПЕРЕВАГИ СПОЖИВАЧІВ

Метою роботи є порівняти особистості споживачів з сприймаємою індивідуальністю бренду і як це збільшує споживчы бренд-переваги. Для досягнення цієї мети, стаття в першій частині містить загальний огляд літератури Continue reading

Л. Балтадор, канд.екон.наук, доц. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія СТАЛИЙ РОЗВИТОК: МИСЛИТИ ГЛОБАЛЬНО, ДІЯТИ ЛОКАЛЬНО – ПРИКЛАД м. ІГХІУ, РУМУНІЯ

Сталий розвиток передбачає добросовісне використання ресурсів, так, щоб майбутні покоління змогли б задовольнити свої по-треби. Нова парадигма якраз в тому, як економічний розвиток необхідно здійснити. Міжнародні Continue reading

Г. Харламова, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, А. Іскра, економіст ОЦІНКА СТУПЕНЮ ГЛОБАЛІЗОВАНОСТІ КРАЇНИ В АСПЕКТІ ПРОЦЕСІВ КОНВЕРГЕНЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТІ

Аналіз підходів та оцінок процесів інтеграції та конвергенції, скоригував мету дослідження у напрям спроби оцінити ступень глобалізованості кран за альтернативним (авторським) підходом з урахуванням поточних Continue reading

І. Сбарцеа, канд. екон. наук, асист. Університет імені Лучіана Блага, Сібіу, Румунія РЕАЛІЗАЦІЯ БАЗЕЛЬ III У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЄВРОПИ

У цій роботі, яка є частиною більш великого дослідницького проекту, метою якого є очікування впливу Базель III на комерційні ба-нки в Румунії. Я вирішила проаналізувати реалізацію і перетворення нових міжнародних Continue reading

В. Осецький, д -р екон. наук , проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, І. Браткова, асп. відділу фінансових ринків, ДННУ “Академія фінансового управління”, Київ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ

В статті розглянуто основні передумови виникнення ринку державних цінних паперів та його функції на різних етапах розвитку економічних відносин. Також, виділено основні види боргових зобов’язань уряду, що емітувались Continue reading

Г. Мельник, канд. екон. наук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ В КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМАХ

Проаналізовано особливості та світовий досвід інформаційного ризик-менеджменту. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до аналізу та управління інформаційними ризиками в корпоративних системах Continue reading

Г. Лозова, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ТВОРЧОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розкривається проблема становлення і розвитку евристичних методів стимулювання творчої активності персоналу підприємства на основі аналізу наукових досягнень та практичного досвіду. Запропоновано Continue reading

Ю. Коваленко, д-р екон. наук, доц. Національний університет державної податкової служби України, Ірпінь ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Виділено широкий і вузький підходи до визначення фінансової системи. Показано різницю між фінансовою системою та фінансовим сектором (сектором фінансових корпорацій). Запропоновано організаційно-інституційну Continue reading

Р. Гулієв, д-р екон. наук, проф. завідувач кафедри економічна теорія і економіка сфер послуг Азербайджанський Технічний Університет, Баку професор Київського Національного Университету імені Тараса Шевченка, депутат Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ ТА АЗЕРБАЙДЖАН

У статті робиться екскурс в сучасні економічні теорії. Розглядаються існуючі у світовій економіці моделі соціально-економічного розвитку. Аналізуються відмінності, наявні між цими моделями. Відзначається Continue reading

Р. Кузіна, канд. екон. наук, доц. Одеський національний економічний університет, Одеса МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ КОНТЕНТ АНАЛІЗУ УЗГОДЖЕННОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ (СТАНДАРТІВ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

У статті визначені методичні підходи до вибору ключових показників для оцінки збіжності національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності. Було ідентифіковано Continue reading