І. Горбась, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО СИНЕРГІЗМУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Досліджено структуру синергічного ефекту, а також фактори, що спричиняють його появу. Continue reading

В. Вакуленко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІНТЕРНЕТ-ПРОГРАМА ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ СФЕРИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: ВІД МОДЕЛЮВАННЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ

Стаття присвячена аналізу сучасних тенденцій використання мережі Інтернет як інструменту підвищення конкурентоспроможності освітньої організації. Continue reading

В. Білінська, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

У статті проаналізовано особливості новітніх технологій ведення сільського господарства. Continue reading

А. Степанова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Висвітлено питання енергетичної диверсифікації України, яка стосується джерел постачання та напрямів використання енергоресурсів. Continue reading

О. Давидова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ У РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

У статті визначено роль інновацій у туристичній галузі. Continue reading

Г. Чорноус, канд. екон. наук, доц., С. Рибальченко, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОПТИМІЗАЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

У статті проаналізовано питання ефективного використання інформаційного ресурсу підприємств щодо формування оптимальних цін на товар чи послугу. Continue reading

І. Корнілова, канд. екон. наук, доц., В. Святненко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Досліджено теоретичні питання організаційного забезпечення управління інтелектуальної власності на підприємстві. Continue reading

Шкробот, канд. екон. наук, ст. викл. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ ФОРСАЙТ – ЕКОСТІЙКИЙ ДЕТЕРМІНАНТ СТРАТЕГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ГІДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

У статті досліджено Форсайт-методологію як екостійкий детермінант стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики в умовах зовнішніх викликів та загроз. Continue reading

О. Герасименко, канд. екон. наук, доц., Г. Герасименко, магістр Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ІНДИКАТОРИ СТАНУ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ

Розкрито методичні підходи до оцінювання ефективності управління персоналом та внесено пропозиції щодо їх удосконалення. Continue reading

Т. Білорус, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОШУКУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

Визначено актуальність та охарактеризовано основні етапи задоволення потреби у персоналі в сучасних умовах господарювання. Continue reading