О. Шевчук, д-р екон. наук, доц. Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ВИД ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

У статті досліджуються шляхи підвищення дієвості валютного контролю як неодмінного системоутворюючого елементу державного фінансового контролю. Continue reading

І. Дерун, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДОДАТОК ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

У статті проаналізовано сутність та значення корпоративної соціальної звітності в управлінні організацією. Continue reading

Н. Дорош, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РОЗВИТОК АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

У статті проаналізовано стан аудиторської діяльності в Україні та основні напрями розвитку ринку аудиту і аудиторських послуг, визначено чинники, які їх обумовлюють. Continue reading

Б. Засадний, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ПОВ’ЯЗАНИХ СТОРІН

У статті обґрунтовано підходи до класифікації пов’язаних сторін, визначено критерії пов’язаності осіб Continue reading

Н. Ігнатович, канд. екон. наук, доц., В. Гура, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МОТИВАЦІЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ У ПАРАДИГМІ ФІЛОСОФІЇ ГОСПОДАРСТВА

Показано зосередженість філософії господарства саме на розкритті смислоутворюючих ціннісних установок та моральних принципів людини, які проявляються в її господарській діяльності. Continue reading

Т. Мельник, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІНДЕКСАЦІЯ ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти проведення індексації доходів працівників підприємства, відображення цього процесу в обліку та звітності Continue reading

С. Міщенко, д-р екон. наук, доц. ДВНЗ “Університет банківської справи”, Київ ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ МОНЕТИЗАЦІЇ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Досліджено економічну сутність процесу монетизації економіки, визначено основні показники, принципи управління, методи та інструменти впливу монетизації на стимулювання економічного зростання, охарактеризовано головні завдання управління процесом монетизації, його об’єкт і суб’єкт, види та основні передумови ефективного управління процесом монетизації вітчизняної економіки. Continue reading

С. Науменкова, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, К. Цицик, наук. співроб. ДННУ “Академія фінансового управління”, Київ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРУДЕНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ: ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ

Стаття присвячена дослідженню ефективності пруденційного банківського нагляду. Continue reading

Ф. Халоал, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна СУТНІСТЬ ВИТРАТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Проаналізовано визначення сутності витрат в історичному ракурсі представниками різних напрямків. Continue reading

В. Швець, д-р екон. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ДО ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ МСФЗ

У статті досліджується, на основі критичного аналізу,складові процесу нормативно-правового регулювання та забезпечення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в умовах їх стандартизації та гармонізації і актуальні напрями його удосконалення.

Ключові слова: бухгалтерський облік,нормативно-правове забезпечення обліку, регулювання, МСФЗ, бухгалтерська наука і освіта, інституціональність обліку, методологія обліку

http:http:////dx.doi.or/10.17721/1728-2667.2015/175-10/10

References
 1. Shvets V. (2015). Accounting Theory, Kyiv, Knowledge, 572 p.
 2. National Program of Adaptation of Ukraine to the European Union of 18 March 2004 r. № 1629-IV.
 3. On Approval of the Strategy of Modernization of the Accounting System in the Public Sector for 2007–2015 as Amended and Supplemented by the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1021 of 10.11. 2010, №11, 2013. 9.01, Ministry of Finance Ukraine, http://minfin.gov.ua.
 4. On Approval of Strategy Application of International Financial Reporting Standards in Ukraine as Amended and Supplemented by the Cabinet of Ministers of Ukraine N 820. 07.11. 2013, Ministry of Finance Ukraine, http://minfin.gov.ua.
 5. Bible. Books scripture Old and New Testaments (2004), Kyiv, p. 665.
 6. Law of Ukraine “About education”, adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine of 01.07.2014. №1556-UII
 7. The Cabinet of Ministers of Ukraine of 29 April 2015 r. № 266 “On Approval of the List of Disciplines and Specialties, Which Trains Candidates of Higher Education.
 8. Draft Amendments to the Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”, ASE, July 16, 1999, № 1996-14 amended // Ministry of Finance Ukraine. – Access HTTP // www.rada.gov.ua, http://minfin.gov.ua.
 9. Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”, ASE, July 16, 1999, № 1996-14 amended // Ministry of Finance Ukraine, http://minfin.gov.ua.
 10. Kantsurov O. (2014). Institutional Aspects of Accounting, Kiyv, NNC IAE, 380 p.
 11. V. Shvets. (2011). Development of Analytical Accounting and Education at Taras Shevchenko National University of Kyiv. Bulletin of KNU. Economy. No. 130, pp. 5–8.
 12. Guidelines for accounting policies, approved by the Ministry of Finance of Ukraine on June 27, 2013. Number 635.
 13. Ball R. (2006). International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors, Accounting and Business Research, Vol. 36, pp. 5–27. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00014788.2006.9730040