О. Черняк, д-р екон. наук, проф., Г. Харламова, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКИХ СЛУЖБ В УКРАЇНІ: ДОСВІД МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ ТЕМПУС IMPRESS

Стаття присвячена аналізу роботи міжнародного проекту ТЕМПУС “IMPRESS” – “Підвищення ефективності сту­дентських служб” 530534-Tempus-1-2012-1-UK-Tempus-SMGR. Основною метою проекту є створення сучасних Continue reading

М. Бойчук, канд. фіз.-мат. наук, доц., О. Ярошенко, канд. екон. наук, доц. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ-ДИСТРИБ’ЮТОРА НА РИНКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

У роботі побудовано і досліджено стохастичну модель оптимальної поведінки дистриб’ютора на ринку фармаце­втичної продукції, проведено обґрунтування використання вінерівського Continue reading

О. Юсупова, асп. Київський національний торговельно-економічний університет, Київ СКЛАДНІ ПРОМОАКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Розглянуто механізми впливу на попит, що лежать в основі деяких засобів цінового та натурального стимулю­вання продажів.Проведено порівняльний аналіз знижок за кількість та преміального стимулювання. Continue reading

В. Чувардинський, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРСПЕКТИВ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Досліджено зарубіжний досвідзабезпечення інноваційності розвитку ринку праці, проаналізовано сучасні тенденції розвитку окремих сегментів ринку праці. Визначено проблеми забезпечення можливостей Continue reading

Р. Тринько, д-р екон. наук, проф., академік НААН України, Я. Григор’єва, канд. екон. наук, асист. Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

У статті проаналізовано важливість фінансового забезпечення туристичної галузі. Наведено можливі варіанти фі­нансування. Проаналізовано та обґрунтовано бюджетне фінансування. Запропоновано альтернативні шляхи Continue reading

О. Красота, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЗАГРОЗА ГЛОБАЛЬНОГО СПАДУ ЕКОНОМІКИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЇ “ПРИНЦИПУ ДОМІНО”

Визначено еволюцію та головні ознаки світових післявоєнних економічних спадів в країнах Північної Америки, Захі­дної Європи, Японії та в Україні з 2-ої половини ХХ ст. до нинішнього етапу; з’ясовано причини, Continue reading

Н. Ковтун, д-р екон. наук, проф., А. Ігнатюк, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ КІЛЬКІСНИЙ ВИМІР ТА ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЙ ТА РИНКІВ

У статті на основі удосконалення авторської методики оцінювання рівня глобалізації визначені закономірностей посилення глобалізаційних процесів на рівні компаній та ринків, а також оцінено і проаналізовано Continue reading

А. Гражевська, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ СИСТЕМИ СУЧАСНИХ РЕНТНИХ ВІДНОСИН

Висвітлено характерні ознаки системи сучасних рентних відносин, а саме: складноструктурованість, багаторів- невість, залежність від інституційних засад реалізації прав власності на рентні ресурси, Continue reading

Т. Гайдай, д-р екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ІСТОРИЧНИХ ТИПІВ НАУКОВОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ У ВИМІРІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ

У статті досліджено еволюцію методологічних основ економічної теорії на різних історичних етапах її розвитку. Обґрунтована продуктивність реалізації для цього нового методологічного підходу, що полягає Continue reading