Ю. Солоненко, асп. Донецький національний університет, Вінниця ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ СІМЕЙНОГО ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

У статті досліджено становище сімейних фермерських господарств у світі, підкреслена їх ключова роль у забез­печенні продовольчої безпеки та збереженні природних ресурсів. Continue reading

О. Богдан, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано структуру потенціалу інноваційного розвитку агропромислового сектору економіки України. Досліджено науковий потенціал та виробничі потужності АПК з Continue reading

Д. Нестерова, канд. екон. наук, асист., Н. Кудрявська, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РОЗВИТОК СТРАХОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В РОЗВИНУТИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

У статті розглянуто традиційну та багатоканальну моделі продажів страхових продуктів, визначено роль прямих страхових посередників. Розглянуто міжнародний досвід роботи страхових Continue reading

О. Прокоф’єва, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РИНОК ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ РЕЦЕСІЇ

У статті досліджено ринок перестрахування в період глобальної рецесії. Досліджено ринок перестрахування та його місце в глобальному страховому просторі. Розглянуто сутність ринку перестрахування та особливості його функціонування. Continue reading

А. Шолойко, канд. екон. наук, ст. наук. співроб., асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ

Здійснено огляд вітчизняного та європейського законодавства у сфері регулювання страхового посередництва. Визначено суб’єктів і об’єкт регулювання страхового посередництва. Continue reading

О. Залєтов, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

У статті визначена сутність інвестиційної діяльності страхової компанії. Обґрунтовано роль і значення інвес­тиційної діяльності страхових компаній щодо формування інвестиційного ресурсу в економіку. Continue reading

О. Гаманкова, д-р екон. наук, проф., С. Шимків, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено особливостям фінансового забезпечення державного та недержавного страхування від нещас­них випадків. Аналізується методика формування ставок страхових премій у сфері недержавного страхування від не­щасних випадків. Continue reading

М. Малік, д-р екон. наук, проф., Г. Г удзь, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РИЗИК ТРАНСФЕРУ ГЕНІВ У СТРАХОВОМУ ЗАХИСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

У статті обґрунтовано сутність генної інженерії як об’єкта надання страхових послуг. Наведено визначення по­няття ризику трансферу генів. Охарактеризовано специфічні особливості даного Continue reading

Р. Пікус, канд. екон. наук, проф., М. Балицька, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У статті визначено сутність дефініції “фінансова стійкість страхової компанії”, її взаємозв’язок з дефініцією “платоспроможність страховика”. Обґрунтовано роль і значення фінансової стійкості Continue reading