Н. Тюхтенко, канд. екон. наук, доц., С. Макаренко, канд. екон. наук, доц. Херсонський державний університет, Херсон, Н. Олійник, канд. техн. наук, доц. Херсонський національний технічний університет, Херсон ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті проаналізовано рівень достовірності інформації щодо фактичного обсягу доходів працівників тіньово­го сектору. Досліджено динаміку продажів нових легкових автомобілів в Україні. Continue reading

О. Наумова, канд. екон. наук, доц. Університет економіки та права “КРОК”, Київ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Розглянуто роль інвестицій в діяльності підприємства в умовах кризових явищ. Визначено фактори, які чинять на них вплив. Виявлено сучасні тенденції здійснення інвестиційної діяльності Continue reading

О. Брінцева, канд. екон. наук, доц. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Київ ФІКТИВНИЙ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ

В статті досліджено основні методи та здійснено вартісну оцінку національного людського капіталу. З огляду на фіктивізаційні процеси, їх суттєві негативні наслідки для національної економіки Continue reading

О. Чеберяко, д-р іст. наук, канд. екон. наук, доц., О. Рябоконь, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ДЕЦЕТРАЛІЗАЦІЇ: УКРАЇНА І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Статтю присвячено визначенню основних тенденцій та проблем розвитку системи місцевих бюджетів в Україні. Проведено дослідження сутності фінансово-бюджетної децентралізації як Continue reading

М. Малік, д-р екон. наук, проф., В. Ерастов, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОГО РЕПОЗИТОРІЮ ЯК АЛЬТЕРНАТИВИ КЛАСИЧНОМУ ІНТЕРНЕТ-СТРАХУВАННЮ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

В даній статті розглядається законодавче регулювання страхових репозиторіїв. Вивчаються основні умови та вимоги до створення та функціонування нового інститут страхового ринку. Наведені Continue reading

О. Ляшенко, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПРИ УМОВІ НАВЧАННЯ НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННІ ЗНАНЬ

Розглядається узагальнена параметрична модель, яка є модифікацією моделі Ромера. Дана модель описує залеж­ність випуску продукції від індекса знань, доступних даній фірмі. Continue reading

Г. Филюк, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

У статті досліджено сучасний стан електроенергетики України. Проаналізовано проблеми, які перешкоджають розвитку галузі на сучасному етапі. Розкрито проблеми пререхресного субсидування. Continue reading