О. Чукурна, канд. екон. наук Одеській національний політехнічний університет, Одеса СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті проведений ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств, який дозволив сформувати стратегічні рішення в сфері ціноутворення на основі отриманих Continue reading

С. Онищенко, канд. екон. наук, доц. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

У статті розглянуто інституційне середовище з позицій різних концептуальних підходів. Акцентована увага що­до проблем інституційного забезпечення бюджетної безпеки в Україні. Continue reading

І. Новікова, канд. екон. наук, ст. наук. співроб. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА СЬОГОДЕННІ ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

У статті проаналізовано інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності. Висвітле­но відомі історичні приклади виникнення інфляційних сплесків, а також шляхи Continue reading

Т. Моташко, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Досліджено роль діджиталізації у розвитку страхового ринку, виокремлено переваги використання цифрових технологій для учасників страхового ринку. Проаналізовано основні тенденції Continue reading

О. Грішнова, д-р екон. наук, проф., І. Магдич, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

Проаналізовано особливості соціального інвестування та оцінено вплив соціальних інвестицій на основні фінансово- економічні показники діяльності пивоварних підприємств. Обґрунтовано Continue reading

Л. Волохова, канд. екон. наук, доц., О. Євсєєнко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

У роботі визначена роль страхування та ризик-менеджменту у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Розглядається теорія позиційного відгуку та відповідна їй інноваційна модель IRT Continue reading